PEOPLE DEVELOPMENT IN PRACTICE

“วิถีการพัฒนาคนสู่ความการเติบโตที่ยั่งยืน”

PEOPLE DEVELOPMENT IN PRACTICE

 

 

“ การเรียนรู้ คือ ชีวิต , ชีวิต คือ การเรียนรู้

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า ล้วนเป็น ห้องเรียน

ให้เราได้เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ ”

 

________________________________________

 

โปรแกรมนี้ตอบโจทย์อะไร (Why you needs this program)

 

 

“การเรียนรู้และพัฒนา” เป็นหนึ่งในธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้ว เป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะทำให้เราปรับตัวที่จะอยู่รอด อยู่ร่วมกัน  รวมจนถึงการสร้างคุณค่าต่างๆ ที่มากขึ้น  สำหรับในองค์กรก็ไม่ต่างกัน องค์กรล้วนปรารถนาที่จะอยู่รอด อยู่ร่วมกันและเติบโตไปข้างหน้า    “การเรียนรู้และพัฒนา” จึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตให้องค์กรอย่างมาก    องค์กรที่มีความพร้อมทั้งในด้านคน (Mindset และทักษะการเรียนรู้)  และกระบวนการเรียนรู้  ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนเรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ จะกุมความได้เปรียบเหนือองค์กรอื่นๆ

 

ในองค์กรที่พัฒนาให้ผู้คนเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning & Growth) ได้นั้น ต่างปรับวิถีการพัฒนาจากเดิมที่พัฒนาคนตามแบบแผนที่เน้นให้ทีมงานทำได้ตาม KPI ตาม Job Description ที่กำหนดไว้  ให้พวกเขาเติมจุดที่ขาด (Competency Gap) พัฒนาแบบเฉพาะกิจ ตามวาระที่จำเป็น (Event)   มาสู่  การทำให้การเรียนรู้และพัฒนา ที่สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์  โดยนำการเรียนูรู้กลับมาสู่ชีวิตของผู้คน เป็นวิถีการใช้ชีวิตในองค์กร ที่ไม่ได้แบ่งแยกออกจากกัน  ให้ทุกคนมี Mindset และทักษะที่พร้อมในการเรียนรู้เชิงรุก (Proactive Learning) ให้ทุกเหตุการณ์ ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับพวกเขา เป็นดั่ง “ห้องเรียน” โดยมีวัฒนธรรม (Culture)  ระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่จัดสรรพื้นที่การเรียนรู้ที่รองรับและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง

แนวคิดและแนวทางใหม่ในการพัฒนาคน เป็นปรัชญาของการสร้าง “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) ซึ่งได้ให้สนใจในธรรมชาติการเรียนรู้แท้จริงของมนุษย์ และนำ “แก่น” สำคัญมาออกแบบเป็นวิถีการเรียนรู้ในองค์กรที่เป็นองค์รวม ที่ไม่ได้มองเพียงระบบหรือเครื่องมือการพัฒนาคน แต่เห็นองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดที่เกื้อกูลกัน  โปรแกรม “วิถีการพัฒนาคนสู่ความการเติบโตที่ยั่งยืน” (People Development in Practice)  ได้นำเอาองค์ความรู้ที่สำคัญและนำเอาประสบการณ์จากการสร้างเรียนรู้ในองค์กร มาฉายภาพ สร้างความเข้าใจให้ทุกคนเห็นมุมมองมิติใหม่ของการพัฒนาคน และได้ฝึกฝนการออกแบบองค์ประกอบของวิถีการเรียนรู้และพัฒนาคน เพื่อส่งเสริมให้องค์กรของคุณก้าวไปสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่สร้างการเติบโตได้จริง

 

 

วัตถุประสงค์และความตั้งใจที่ของโปรแกรม

 

 • ให้ผู้เรียนได้เข้าใจและมองเห็นวิถีการพัฒนาคนในมุมใหม่ ที่เน้นการสร้างเรียนรู้ให้เข้าไปอยู่ในวิถีการใช้ชีวิตของพนักงานทุกคน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning & Growth)
 • ได้สร้างการตระหนักและให้ความสำคัญกับบทบาทของการเป็นนักพัฒนาคน ทั้งฐานะผู้นำทีม หรือ People Development / HRD ที่ช่วยอำนวย เกื้อกูลให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการสร้างระบบนิเวศ  วัฒนธรรมและการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาคนในองค์กร ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ และบริบทขององค์กร
 • บ่มเพาะและวางรากฐานของการสร้าง “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) ให้ผู้คนได้เติบโตไปอย่าสัมพันธ์กับการเติบโตทางธุรกิจ

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากโปรแกรมนี้ (Learning Point)

 

Workshop และประสบการณ์ที่เราตั้งใจที่จะส่งมอบ เป็นการชวนให้ทุกคนเห็นมุมมองใหม่ของการพัฒนาคน ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และสัมพันธ์กับธรรมชาติการเรียนรู้ที่แท้จริงของมนุษย์ รวมถึงให้ผู้เรียนได้เข้าใจและได้ลองร่วมกันออกแบบวิถีการพัฒนาคนในทีม/องค์กร ที่จะนำไปปรับใช้จริงในการพัฒนาคนต่อไป

 

 • วิวัฒนาการของงานพัฒนาบุคลากร สู่ ยุคของ “องค์กรแห่งการเรียนรู้”
 • ความแตกต่างของการพัฒนาบุคลากร ตามแนวคิดองค์กรแบบเก่า VS องค์กรแห่งการเรียนรู้
 • ธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ ตามวงจร “เรียนรู้ คิด ทำ”
 • จุดประสงค์สำคัญของการพัฒนาบุคลากร
 • 4 องค์ประกอบสำคัญของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
  • ผู้นำในบทบาท”ผู้นำนักพัฒนา” (Facilitative Leadership)
  • การพัฒนาทีมงานให้เป็น “นักเรียนรู้เชิงรุก” (Proactive Learner)
  • การสร้างกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ในองค์กร (Learning & Growth Process)
  • ระบบนิเวศและวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการเติบโตของสมาชิก (Learning Ecosystem & Growth Culture)
 • กระบวนการสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในองค์กร   
  • การทำความรู้จักกับตนเองและเชื่อมต่อกับคุณค่าในเบื้องลึกของเรา (Self -Awareness)
  • การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและทรงพลัง (Challenging Growth Setting)
  • การทดลองทำสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง (Continuous Self-Experiment)
  • การใคร่ครวญและทบทวนชีวิต บทเรียนที่สำคัญในระหว่างทาง (Self-Reflection)
  • การสนทนา แลกเปลี่ยน ต่อยอดการเรียนรู้และพัฒนาด้วย CFR (Generative Learning Community by CFR)
 • บทบาทของนักพัฒนาคนชั้นเซียน ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง (Future Roles of People Development / HRD )
 • การพัฒนาและสร้างการเติบโตให้กับบุคลากร ตาม People Journey
  • การออกแบบ Onboarding Program และพัฒนาบ่มเพาะพนักงานใหม่ในช่วงทดลองงาน ให้พร้อมต่อการสร้างคุณค่าในงาน
  • การสร้างแผนและวิถีการเรียนรู้ด้วยตนเองให้เกิดขึ้นในองค์กร ที่ช่วยให้พนักงานสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่อง (Self-Development in Practice for Continuous Values Creation)
  • การพัฒนาพนักงานรายบุคคลเชิงกลยุทธ์ ด้วยแนวคิด IDP (Strategic Individual Development Practice)
  • การพัฒนา สร้างกลุ่ม Talent ขององค์กร (Talent Density)
  • การพัฒนา สร้างผู้สืบทอดตำแหน่งเชิงปฏิบัติ (Successor Development)
 • การพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบและเสริมคุณค่าทางธุรกิจ (Strategic People Development)
 • แนวทางการพัฒนาทีมงาน/องค์กร ที่ก้าวไปสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ที่เกิดการพัฒนา เติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

 

  

สนใจหลักสูตร หรือ งานที่ปรึกษา ติดต่อเราได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Contact Excellent People (google.com)

หรือ ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  080-4594542  (ออ ณรัญญา)
ID Line : aornarunya

 

 

 

Visitors: 150,976