TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP (INNER WORK)

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP

ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

 

“ ผู้นำที่แท้ คือ ผู้ที่นำพลังงานที่ช่วยเติมเต็มให้ทีมได้กลับมาสู่ ศักยภาพของมนุษย์

ปลุกให้พวกเขานำความเป็นผู้นำในตนเอง มาสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกันด้วยตัวของพวกเขาเอง ”

 

_____________________________________________

 

โปรแกรมนี้ตอบโจทย์อะไร (Why you needs this program)

 

องค์กรหรือทีมของคุณเจอปัญหากวนใจ แบบนี้บ้างไหม ?

 • ทีมงานไม่กล้าส่งเสียง กล้าแสดงความคิดเห็น มีความกล้าๆกลัวๆ
 • ปรับเปลี่ยนได้ยาก หรือทำได้ค่อนข้างช้า ทีมงานไม่กล้าที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน มีแรงต้านต่อความเปลี่ยนแปลง รอรับคำสั่งเป็นหลัก
 • ผู้นำ ยังใช้อำนาจและการปลูกสร้างความกลัว ความกดดัน มากกว่าการใช้พลังงานบวก
 • ฯลฯ

มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพอยู่ตนเอง พวกเขาพร้อมที่จะสร้างสรรค์คุณค่า เรียนรู้ที่อยู่ร่วมกัน และเติบโต ปรับตัวเพื่ออยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ แต่สิ่งที่จำกัดศักยภาพของเขาไว้ มักจะเป็นระบบและโครงสร้างการบริหารแบบเดิมๆ รวมถึงผู้นำ ที่ใช้อำนาจ ขีดเส้น ขีดกรอบให้พวกเขามีชีวิตอยู่ในองค์กร เพียงเพื่อคอยทำตามเท่านั้น   หลายองค์กรและ CEO มากมาย ต่างยอมรับว่า วิถีการบริหารองค์กรแบบเก่าๆ มันใช้ไม่ค่อยได้อีกแล้ว กับ โลกที่วิวัฒน์และพัฒนาด้วยความรวดเร็ว โลกที่เปิดกว้างมากๆ กับการให้ทุกคนได้มีตัวตน และมีพื้นที่ มีส่วนร่วม

 

ผู้นำ ในนิยามเดิม ๆ จะค่อยๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา และ “ผู้นำที่แท้จริง” หรือ ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง คือ ภาพใหม่ ที่องค์กรที่ตื่นรู้แล้ว หรือ ได้มองเห็นทางตันของการบริหารแบบเดิม  ได้หันมาให้ความใส่ใจในการสร้างและพัฒนาให้กับผู้นำของเขา  “ผู้นำ” ในยุคสมัยนี้ คือ ผู้ที่นำให้ทุกคนกลับมามองเห็นตัวเอง เห็นศักยภาพ คุณค่า ในตัวของเขา และเชื่อมให้เขาออกมาสัมพันธ์กับโลกภายนอก ให้เขาได้นำคุณค่า ศักยภาพที่เขามีมาร่วมกันสร้างสรรค์ สร้างสิ่งที่มีประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงให้เขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่กับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหว ได้ใช้ปัญญาในการมองความเป็นจริงและนำพาตนเอง รวมทั้งทีมให้ผ่านพ้นวิกฤติต่างๆได้

 

โปรแกรม "Transformation Leadership" ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง  จะนำประสบการณ์เรียนรู้ ที่พาให้ เหล่าผู้นำทุกคน ได้เข้าไปสัมผัสกับโลกภายในของตนเอง ได้รู้จักตนเองอย่างครบองค์ (Wholeness) หลายๆแง่มุม ทั้งศักยภาพ คุณค่า ความเปราะบาง และความตั้งใจในเบื้องลึกของเรา รวมจนถึงการมองเก็นความคิด ความรู้สึก ที่หล่อหลอมเป็นเราทั้งหมด เพื่อที่จะเข้าใจและสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาปรับกับการใช้ชีวิต และนำทีมงานของพวกเขาให้ได้เข้าใจตนเองและเชื่อมโยงกับองค์กร โลกข้างนอก อีกจุดที่เราให้ความสำคัญมากๆ คือ การดูแลความขัดแย้ง ความมั่นคงภายในตนเอง (Inner Work) และพลังงานในตัวเราในฐานะ “ผู้นำ” (Leadership Energy) ที่จะเชื่อมต่อ (Connect) และเกื้อกูล ส่งเสริมทีมงานให้มีพลังในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายต่างๆ ได้อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหว

 วัตถุประสงค์และความตั้งใจที่ของโปรแกรม

 

 • สร้างการตระหนักรู้ให้ผู้เรียน ได้รู้จัก เข้าใจ “ตัวตน” ของตนเองในระดับลึก ได้เห็นคุณค่า ข้อจำกัด  แบบแผนความเป็นตัวเอง และความเป็นผู้นำจาก ภายใน ของตนเอง (Inner Leadership)
 • สร้างความเข้าใจ  ฝึกฝนการเข้าถึงสภาวะของผู้นำ และแบบแผนของพลังงานที่เกื้อกูลต่อการเปลี่ยนแปลง (Leadership Energy) สามารถดำรงอยู่ในพลังงานที่เกื้อกูลและเชื่อมต่อกับทีมงานได้อย่างแท้จริง (Connectivity)
 • เรียนรู้การปรับสมดุล สร้างความมั่นคงและดูแลความขัดแย้งภายในตนเอง (Inner Work) ในสถานการณ์ที่มีความท้าทาย คับขัน  สามารถดูแลและฟื้นคืนตนเองจากอารมณ์ลบ สู่สภาวะปกติ  (Resilience)
 • ฝึกฝนการฟังเสียงภายในและการมองความจริงภายนอก เพื่อการเลือกและตัดสินใจที่ผ่านการมองรอบด้าน ภายใต้สถานการณ์ที่ยากๆ ได้
 • เตรียมความพร้อมในการเป็น “ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง” ให้กับองค์กร ให้ผู้เรียนทุกคนมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่มีความมั่นคงและมีพลังงานในการส่งเสริมให้เกิดการทำงานที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากโปรแกรมนี้ (Learning Point)

 

“การตระหนักรู้ และพลังงาน” ของผู้นำ มีความสำคัญ ต่อ การเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่ๆ มาก  ในโปรแกรมนี้เราเน้นมากการพาทุกคนไปสัมผัส เข้าใกล้กับประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงจากภายในของตัวเอง เพื่อให้เห็นกระบวนการ และสามารถถอดบทเรียน นำสิ่งที่เรียนรู้มาต่อยอดกับการดูแลตนเอง และทีมงานต่อไป ให้ผู้เรียนสามารถส่งมอบพลังที่ช่วยเกื้อกูล สนับสนุนให้ทีมงานได้กล้าที่จะออกจากสิ่งเดิมมาสู่การทำสิ่งใหม่ๆ และอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลง ด้วยความรู้สึกที่มีพลังที่สร้างสรรค์ได้

 

 • กระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารทีม และความสำคัญของ “ผู้นำแห่งความเปลี่ยนแปลง” (New Management Paradigm & Why we need Transformational Leadership)
 • พื้นฐานของจิตวิทยาว่าด้วย ตัวตน กับการรู้ทันตนเอง และการนำทีม  
 • กำเนิดและพัฒนาการของ”ตัวตน”
 • ความขัดแย้งของตัวตนและผลกระทบต่อความการดูแลทีมและการใช้ชีวิต
 • “ความเปราะบาง” (Vulnerability) ศักยภาพที่ซ่อนเร้นในตัวเรา
 • ความสัมพันธ์กับผู้อื่นสะท้อนความสัมพันธ์ของตัวตน
 • แบบแผนพลังงานผู้นำ 4 แบบ กับสร้างความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง (Leadership Energy)
 • การดำรงตนในความขัดแย้ง(ในตนเอง) และพลังงานที่เกื้อกูล ของผู้นำ ด้วย Aware Ego Process
 • การดูแลและฟื้นคืนจากอารมณ์ลบ สู่สภาวะปกติ  (Resilience)
 • กระบวนการตัดสินใจที่รอบด้าน ตามแนวทางจิตวิทยาตัวตน
 • การประยุกต์ Practice จริงในองค์กร ในการเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”
  • Self-Refection in Practice
  • การออกแบบระบบนิเวศ และวิถีที่เกื้อหนุนการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

สนใจหลักสูตร หรือ งานที่ปรึกษา ติดต่อเราได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Contact Excellent People (google.com)

หรือ ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  080-4594542  (ออ ณรัญญา)
ID Line : aornarunya

 

 

Visitors: 150,972