THE ULTIMATE COACHING FOR GROWTH

The Ultimate Coaching for Growth

ศิลปะการโค้ชเพื่อการเติบโต สำหรับผู้นำยุคใหม่

 

 

“ มนุษย์ทุกคนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมรอวันเติบโต

 ผู้นำวิถีโค้ช คือ ความหวังและร่มเงา

ที่ช่วยบ่มเพาะให้ผู้คนในทีม เติบโตอย่างมั่นคง

และสามารถจัดชีวิตให้สมดุลทั้งงานและชีวิตส่วนตัว ”

 

------------------------------------------------

โปรแกรมนี้ตอบโจทย์อะไร (Why you needs this program)

 

องค์กรหรือทีมของคุณเจอปัญหากวนใจ แบบนี้บ้างไหม ?

 

 • ทีมงานมักจะรอคำสั่งจากหัวหน้า ไม่กล้าคิด ไม่กล้าทำ หรือตัดสินใจเอง
 • สอนงาน ฝึกอบรมคนไม่ทัน คนทำงานโตไม่ทันกับงาน เป้าหมายขององค์กร
 • พนักงานมีความสุขน้อยลง มีปัญหาในงาน และชีวิตส่วนตัวรุมเร้า ไม่สามารถจัดการดูแลให้สมดุลได้ ส่งผลกับงาน
 • พนักงาน/ลูกทีม ไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไร ไม่ได้นำจุดแข็ง จุดเด่นมาใช้ในงาน
 • ต่างคน ต่างทำงาน ไม่ร่วมคิดร่วมทำด้วยกัน ไม่สอดประสานร่วมมือเท่าที่ควร 

 

หากเราปิดประตูคุยกันแบบเปิดใจ จะพบว่า แนวทางการบริหารแบบเดิมใช้ไม่ได้กับโลกปัจจุบัน เดิมเราเคยมองว่าการบริหารต้องมีแบบแผนที่ชัดเจน มีกรอบ ให้คนแค่ทำตามให้ได้ และทำให้ดี ก็เพียงพอแล้ว (Predicting Control)  แต่วิธีคิดแบบนั้นกลับตีกรอบและแช่แข็งศักยภาพของทีมงานเราไว้  เราพบว่าโลกปัจจุบันเรามิอาจรอให้ทีมแค่ทำตามได้ เราต้องช่วยกันขับเคลื่อน ทั้งคิด ทั้งทำและเรียนรู้ไปด้วยกัน และ ต้องเปิดโอกาส เปิดพื้นที่ให้ทีมงานได้ปลดปล่อยศักยภาพ อันเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ มาใช้จริงๆ  มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเป็นตัวเอง ต้องการมีคุณค่า พวกเขาพร้อมจะสร้างสรรค์และเรียนรู้ รวมถึงจะมีพลังมาก ถ้าได้อยู่ร่วมกัน  นี่คือ ความจริงที่เดิมเราไม่รู้

 

โลกปัจจุบัน เรียกหา ผู้นำแบบคนสวน หรือ “ผู้นำนักพัฒนา” ที่ช่วยให้ทีมงานแต่ละคนมองเห็นคุณค่าในตนเองและเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้พวกเขาได้เปิดหู เปิดตา เปิดความคิด และเปิดศักยภาพของตัวเองมาช่วยกันสร้างสรรค์คุณค่าอย่างเต็มที่    บทบาทและทักษะหนึ่งที่สำคัญของการเป็นผู้นำนักพัฒนา ก็คือ การทำหน้าที่ “โค้ช” (Leader as Coach) ซึ่งการโค้ชชิ่งเป็นทั้งทักษะและกระบวนการที่อัศจรรย์ เหมือนกับเวทมนต์ ที่ช่วยให้ผู้นำสามารถนำพาให้สมาชิกทุกคน ได้ค้นพบและรู้จักศักยภาพ คุณค่าของตนเอง รู้ว่าตัวเองเป็นใคร ถนัดอะไร ทำอะไรได้ ให้คุณค่ากับอะไร ให้เขาแต่ละคนได้ค่อยร่วมกันคิด ร่วมสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า อย่างต่อเนื่อง รวมถึงช่วยให้เขาตระหนักรู้และคิดวางแผน ใช้ชีวิตให้มีความสุข สมดุลในแบบฉบับของตัวเองได้ 

 

หลักสูตร “ศิลปะการโค้ชเพื่อการเติบโต สำหรับผู้นำยุคใหม่” (The Ultimate Coaching for Leader ) เน้นการฝึกฝนทักษะง่ายๆ บนพื้นฐานของวิชาคน ตามแนวทาง The Ultimate Coaching ที่ผสมผสานศิลป์แห่งการพัฒนาคน ทั้งการโค้ช , การให้คำปรึกษา และการเยียวยา เข้าด้วยกัน โดยบูรณาการองค์ความรู้ในการโค้ชหลากหลายแขนงมาสร้างกระบวนการที่เรียบง่าย  เพื่อให้ผู้นำยุคใหม่ สามารถนำไปปรับใช้ในการดูแลและพัฒนาลูกทีมของตน ให้สามารถดูแลจัดการตนเอง ทั้งในด้านการงาน และชีวิต ได้อย่างสมดุล (Work & Life Balance)   นอกจากนี้  หลักสูตรนี้ยังจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างหัวหน้าทีม กับลูกทีม ให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้นด้วย จากการช่วยเหลือดูแลกัน

 

 

 

วัตถุประสงค์และความตั้งใจที่ของโปรแกรม

 

 • บ่มเพาะ Mindset และทักษะสำคัญในการโค้ชชิ่ง ให้กับผู้เรียน เพื่อใช้ในการดูแลและพัฒนาทีมงานให้เติบโต สามารถสร้างคุณค่าที่มากขึ้นอย่างเนื่องได้
 • สร้างการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับการเป็นผู้นำในวิถี “โค้ช” ที่ช่วยเกื้อกูล สนับสนุนทีมงานอย่าแท้จริง
 • วางรากฐานของการสร้างวัฒนธรรม วิถีการสร้างทีมงานและผลงาน ที่นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการโค้ช (Coaching Culture)

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากโปรแกรมนี้ (Learning Point)

 

สิ่งที่เราใส่ใจเป็นพิเศษของโปรแกรมนี้ คือ การออกแบบกระบวนการเรียนรู้การโค้ช ให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์เอง ผ่านโจทย์ที่ได้ลองรับการโค้ชผ่านแบบฝึกหัดและคำถามการโค้ชที่ซ่อนอยู่ในทุกช่วงของ Workshop ให้ผู้เรียนได้ตระหนักและสัมผัสประสบการณ์การรับการโค้ชด้วยตนเอง  รวมถึงการสร้างแบบฝึกหัดที่นำโจทย์จริงในการดูแลและพัฒนาทีมงาน มาเป็นให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่าง และลองฝึกไปพร้อมกัน เพื่อที่จะไปประยุกต์ฝึกฝนต่อและนำไปดูแลทีมงานได้

 

 • แนวคิดของการสร้างองค์กรวิถีใหม่ “องค์กรจัดการตนเอง” (Self Organization) ที่องค์กรแห่งโลกอนาคต
 • “ทำไมการโค้ชถึงสำคัญกับการนำทีม” ความสำคัญและความหมายของการโค้ช
 • บทบาทของผู้นำกับการเป็น”โค้ช”  (Leader as a Coach)
 • จุดประสงค์สำคัญของการโค้ชตามหลัก 3As (Awareness  Alignment  Act)
 • “หัวใจของโค้ชและสิ่งที่โค้ชเชื่อ”  Mindset ของผู้นำวิถีโค้ช
 • ความลับของสมองและศักยภาพของมนุษย์
 • กระบวนการสำคัญของการโค้ชตามแนวทาง Ultimate Coaching
 • ฝึกทักษะสำคัญในการโค้ช
  • การสร้างพื้นที่ปลอดภัยและความเชื่อมต่อในการโค้ช (Connectivity by Creating safe space)
  • ศิลปะการฟังเชิงลึก ที่เข้าถึงใจของทีมงาน (Active Listening) ด้วยแนวทาง Theory U
  • เทคนิคการสร้างบทสนทนาและตั้งคำถามการโค้ชที่ทรงพลัง และสร้างการเปลี่ยนแปลง (Creating Growth Conversation & Powerful Questions)
  • ศิลปะการให้ฟีดแบ็กและชื่นชมที่สร้างการเติบโต (The Art of Giving Feedbackand Recognition)
  • การให้คำปรึกษา ที่เป็นทางเลือก ที่ให้อิสระกับทีมงาน (Advice Process)
 • การนำกระบวนการโค้ชไปใช้จริงในการพัฒนาทีมงาน ในองค์กร
  • การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน หรือ สร้างสรรค์งานใหม่ๆ / โครงการ
  • การสร้างทีมงานและสร้างความสัมพันธ์ภายในทีม
  • การขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง ในการพูดคุยแบบกลุ่มและเดี่ยว
  • การระดมความคิดเห็น การแลกเปลี่ยน เรียนรู้แบบกลุ่ม
  • การ Check-in กับสมาชิกในทีมแบบรายบุคคล
  • การให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตส่วนตัว หรือ ปัญหาความสัมพันธ์ในการทำงาน
 • แนวทางและตัวอย่างการสร้างวัฒนธรรม วิถีการโค้ชในการทีมงาน/องค์กร

 

 

 

 

สนใจหลักสูตร หรือ งานที่ปรึกษา ติดต่อเราได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Contact Excellent People (google.com)

หรือ ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  080-4594542  (ออ ณรัญญา)
ID Line : aornarunya

 

 

 

Visitors: 150,976