COLLABORATIVE COMMUNICATION

ในองค์กร ยิ่งเราเป็นผู้นำระดับสูงแค่ไหน การสื่อสารของเราที่ส่งออกไปยิ่งมีผลมากเท่านั้น สารที่ส่งออกไป ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ เมื่อถึงผู้รับ ซึ่งคือสมาชิก โดยเฉพาะลูกทีมของเรา พวกเขาสามารถตีความให้น้ำหนักสารเหล่านั้นได้มากขึ้นเป็นทวีคูณ คำท้วงติงที่เราพูดออกไปโดยไม่คิดอะไร ลูกทีมบางคนฟังแล้วอาจตีความเป็นการตำหนิ จนอาจถึงขั้นสูญเสียกำลังใจ เช่นเดียวกัน ในแง่ของสารเชิงบวก หากผู้นำมีศิลปะในการสื่อสารให้เข้าถึงใจคน สารเหล่านั้นก็สามารถเสริมแรงหรือแม้แต่พลิกวิกฤติให้ผู้คนและองค์กรสามารถขับเคลื่อน เติบโตต่อไปได้อย่างมีพลัง

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า “การสื่อสาร” คือทักษะพื้นฐานที่ผู้นำจำเป็นต้องใช้อยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะเมื่อเป็นผู้นำในองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างทีม การสร้างวัฒนธรรม และการสร้างคน ในองค์กรที่เริ่มตระหนักว่าคนที่มีความสามารถเพียงไม่กี่คนคงไม่สามารถนำพาองค์กรทั้งองค์กรไปได้ ในองค์กรที่เริ่มสนใจเปลี่ยนบทบาทของผู้นำจากความเป็น “ผู้สั่งการ” มาเป็น “ผู้รับใช้” ทักษะ “การสื่อสาร” จะยิ่งกลายเป็นทักษะสำคัญที่ผู้นำควรมีโอกาสได้ฝึกฝนอย่างเข้มข้น

หลักสูตร COLLABORATIVE COMMUNICATION – The Essential  Skills of Communication and Collaboration หรือ “การสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ”  คือ หลักสูตรที่เน้นฝึกฝนการสื่อสารในมิติต่างๆ ที่ออกแบบมาสำหรับหัวหน้าทีมโดยเฉพาะ เป็นการฝึกเข้มข้นทั้งในมิติของ 1) การพูด การสื่อสารออกไป ได้แก่ การถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเกิดแรงบันดาลใจ (Empowering speeches) ,การได้บอกความต้องการหรือร้องขอ (Request) และการตั้งคำถามเพื่อขยายความเข้าใจและการเชื่อมต่อ (Asking Questions)   2) การฟัง ทั้งทักษะในการสะท้อนใคร่ครวญ (Reflection) การฟังเพื่อหาจุดร่วม การฟังเพื่อข้ามพ้นความขัดแย้ง และการรับฟังปัญหา หรือความเห็นต่างได้อย่างสร้างสรรค์ และที่สำคัญที่สุด คือ  3) การประยุกต์ใช้การสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมไม้ร่วมมือในทีม   โดยทั้งหมดมีจุดประสงค์เพื่อเสริมทักษะและความพร้อมให้กับผู้นำเพื่อสามารถสื่อสารได้เข้าถึงใจคนอย่างแท้จริง  สามารถใช้การสื่อสารเป็นสะพานที่เชื่อมต่อและมอบพลังในการขับเคลื่อนให้แก่ทีมได้อย่างมีชีวิต

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Objectives)  

 1. สร้างการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่มีพลัง ที่สร้างความเข้าใจและสามารถสร้างพลัง แรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน ได้อย่างแท้จริง
 2. ฝึกฝนทักษะที่สำคัญในการสื่อสาร ในฐานะหัวหน้าทีม ทั้งการดูแลความพร้อมของตนเอง การรับฟังด้วยความเข้าใจ และการพูดที่ส่งความตั้งใจ (Intention) ไปถึงสมาชิกในทีม ทั้งสาระสำคัญและพลังงาน
 3. ยกระดับและพัฒนาวัฒนธรรมและการสื่อสารภายในทีมและองค์กร ให้เกิดความเข้าใจและเกิดบรรยากาศของการทำงานร่วมกันที่นำไปสู่การเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ พัฒนาองค์กรไปด้วยกัน

 

 

หัวข้อหลักและจุดเน้นการเรียนรู้ ในโปรแกรมนี้ (Key Learning Points)

ในหลักสูตรนี้เราจะเน้น 3  ส่วนสำคัญ คือ  ส่วนแรก คือ การสร้างการตระหนักรู้ในบทบาทของผู้นำกับการสื่อสาร  ส่วนที่ 2 เน้นการฝึกฝน ติดตั้งทักษะการสื่อสารเพื่อความเข้าใจ ทั้งพื้นฐานของการทำความเข้าใจมนุษย์เชิงลึก ผ่านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา   การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) การรับฟังเชิงลึก (Active Listening) และการสื่อสารที่มีคุณภาพ ทั้งการให้ร้องขอ และการเล่าเรื่อง และส่วนสุดท้าย คือ การนำไปใช้งานจริง (Empathic Communication in Application) การจำลองการฝึกที่นำโจทย์จริงมาใช้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานได้

 • ความหมายและความสำคัญของ Empathic Communication ในโลกยุคดิจิตัล
 • บทบาทของหัวหน้าทีมกับการสื่อสารที่ดี (Leader as a Good Communicator)
 • “4 องค์ประกอบของทีมที่เวิร์ค” งานได้ผล คนได้ใจ
 • 4 อุปสรรคที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
 • แนวทางการสื่อสารและการดูแลกัน ทำงานร่วมกันบนความหลากหลาย แตกต่าง 
 • ช่องทางการสื่อสารที่มีผลต่อการรับรู้ (สีหน้า ท่าทาง , น้ำเสียง และ ถ้อยคำ)
 • ทักษะที่สำคัญในการสื่อสารและสร้างทีมแห่งความร่วมมือ สำหรับผู้นำ (Essential Skills for Communication and Collaboration)
  • 4-4-4 CODE FOR EMPATHIC LISTENING หลักปฏิบัติในการรับฟังที่มีคุณภาพ
  • “คำถาม 4 แบบ“ ศิลปะการตั้งคำถามเพื่อสร้างบทสนทนาเชิงลึก (The Art of Asking Good Questions)
  • การสื่อสาร การพูดคุยด้วยความเข้าใจ (Emphatic Communication)
 • การสร้างวิถีการสื่อสารที่สร้างความร่วมมือ Collaboration Culture ในองค์กรให้เกิดเป็นวัฒนธรรม

 

 

ทักษะที่ฝึกฝน

 • ทักษะการฟังด้วยความเข้าใจ แบบ Empathic Listening
 • ทักษะการคิดใคร่ครวญและเรียนรู้เชิงลึก (Reflection Skills)
 • ทักษะการตั้งคำถามเพื่อสร้างการเข้าใจ (Asking )
 • ทักษะการร้องขอ (Request Skills)
 • การสื่อสารที่สร้างความร่วมมืออย่างเต็มใจ (Collaborative Communication)
 

PRACTICES กิจกรรมเชิงประสบการณ์ที่เราจะฝึกฝนกัน

Visitors: 150,971