Soft Skills Serie - for Leader and Talent

Essential Skills and Practices for Leading Self-Management Team

โปรแกรมการพัฒนาทักษะ ความสามารถในด้าน Soft Skills เพื่อการนำทีม สำหรับผู้นำและกลุ่ม Talent

เหตุผลที่เรามารวมตัวกันเป็นทีมหรือองค์กร ก็เพื่อให้เราสามารถบรรลุบางสิ่งที่ลำพังเราตัวคนเดียวไม่สามารถทำได้ ในสมัยหนึ่ง การมารวมตัวกันนี้ มักเป็นไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยน ทีมงานคนหนึ่งเอาเวลาและแรงงานของตัวเองไปแลกกับทรัพยากร ในสมัยนั้น องค์กรก็มักคาดหวังให้คนที่เข้ามาร่วมงาน “ทำตามคำสั่ง” หรือกรอบกติกาที่ถูกกำหนดไว้ ดังที่มีคำตัดพ้อติดตลกของผู้บริหารชื่อดังในยุคสมัยนั้น ได้กล่าวไว้ว่า “ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเวลาผมจ้างใคร เพราะต้องการสองมือของเขามาทำงาน มันถึงมีสมองติดมาด้วยเสมอนะ” ในการบริหารรูปแบบดังกล่าว คนทำงานถูกคาดหวังให้ทำตามคำสั่ง โดยมีโอกาสได้เข้ามาร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ หรือแม้แต่ได้เป็นตัวของตัวเองได้เพียงเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เราจะเห็นว่าด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว มุมมองที่มีต่อผู้นำ และการทำงานร่วมกันในแบบเดิมจึงเริ่มล้าสมัยไป ในโลกยุคปัจจุบัน องค์กรสมัยใหม่หลายแห่งไม่ได้มองผู้นำเป็นฮีโร่ที่เก่งที่สุด ฉลาดที่สุด และเป็นคนที่คอยตัดสินใจทุกอย่างอีกต่อไป แต่พวกเขาพยายามสร้างผู้นำของตนให้เป็นคนที่สามารถทำงานร่วมกันคนอื่นได้ สามารถนำทีมโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เป็นตัวของตัวเอง ได้นำศักยภาพที่หลากหลายมาสร้างสรรค์งานร่วมกัน พวกเขามองการทำงานร่วมกันเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียม เกิดเป็นความเป็นผู้นำร่วม (Collective Leadership) ที่สมาชิกแต่ละคนสามารถผลัดกันนำ ผลัดกันตามได้ และที่สำคัญ เมื่อตอนนี้ สมองของผู้นำเพียงคนเดียวย่อมไม่สามารถหยั่งรู้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมหาศาลในโลกได้ การได้นำสมองของสมาชิกทุกคนมาคิดร่วมกัน ได้นำศักยภาพทั้งหมดของความเป็นมนุษย์ (ซึ่งไม่ได้จำกัดแค่ “การลงมือทำผ่านสองมือ” เท่านั้น) มาทำงานร่วมกัน จึงถือเป็นภารกิจสำคัญขององค์กรที่จะอยู่รอด และเติบโตต่อไป

Soft Skills Series คือโปรแกรมการเรียนรู้ที่ได้คัดเลือกเอาทักษะสำคัญของการนำทีมในรูปแบบใหม่นี้ ทั้งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ (Empathic Communication) การโค้ชเพื่อสร้างการเติบโต (Ultimate Coaching) การสร้างการสนทนาระดับกลุ่มเพื่อการคิดร่วม (Grow Conversation) และการคลี่คลายความขัดแย้ง (Conflict Resolution) โดยนำมาเรียนรู้และฝึกฝนกันอย่างเข้มข้นในรูปแบบของ Workshop เพื่อให้เกิดเป็นทักษะติดตัวผู้เรียนไปใช้งานได้จริง ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาสู่ความเป็นผู้นำที่เข้าใจ “คน” สามารถนำทีมไปข้างหน้าร่วมกันได้อย่างมีพลัง และสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน

โปรแกรมนี้จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้นำในทุกระดับอย่างไรบ้าง

  • ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำทีมได้ในลักษณะของการนำแบบแนวราบ (Horizontal Leadership) ที่เน้นการสร้างการมีส่วนร่วม ให้สมาชิกได้เป็นตัวของตัวเอง และนำศักยภาพที่หลากหลายมาทำงานร่วมกัน
  • ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้คนที่หลากหลาย (Diversity) มีศิลปะในการสื่อสารกับผู้คนที่แตกต่าง และสามารถแปลความแตกต่างหลากหลาย เป็นการเติมเต็มให้ทีมโดยรวมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  • ช่วยให้ผู้เรียนได้ดูแลพนักงานของตน ให้สามารถดูแลจัดการชีวิตของตัวเองได้ดีขึ้น (Self-Management) ให้พวกเขาสามารถคิด ตัดสินใจได้โดยไม่ต้องรอคำสั่ง ให้พวกเขาได้ค่อยๆ เติบโตตามแบบฉบับของตัวเอง
  • ช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ พลิกโฉมการประชุม พูดคุยต่างๆ ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างเสริมความสัมพันธ์ และได้คิดร่วมกันเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายร่วมของทีม
  • ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการนำทีมที่สร้างผลงาน การเรียนรู้ ที่เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเชิญชวน ดึงดูดให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง (Continuous Performance Management and Team Learning)
  • ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างบรรยากาศที่เปิดและปลอดภัย (Psychological Safety) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำงานร่วมกันในโลกยุคปัจจุบัน
  • ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักตัวเองในเชิงลึก (Self-Awareness) ได้เห็นทั้งจุดแข็ง คุณค่า และจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของตัวเองในฐานะผู้นำ และเกิดการพัฒนาตัวเองสู่ความเป็นผู้นำที่กลมกล่อมยิ่งขึ้น
  • มีการเรียนรู้ และออกแบบ Practices ต่างๆ เพื่อการกลับไปประยุกต์ใช้จริงในองค์กร ให้ผู้เรียนได้เห็นจุดเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนรู้กันในคลาส กับบริบทจริงในการทำงาน

 

 

เรียนรู้และฝึกฝนกันอย่างเข้มข้นกับ กับโปรแกรมการเรียนรู้ 4 โมดูล โมดูลละ 2 วัน  **โดยสามารถลงเรียนบางโมดูล**  ทั้ง 4 โมดูลประกอบด้วย 

 

MODULE 1  – EMPATHIC COMMUNICATION – Leading Life , Leading Team by Empathy

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567  

เรียนรู้ทักษะและ Practice การสื่อสารอย่างเข้าใจ (Empathic Communication) และการสร้างความปลอดภัยทางจิตใจ ความไว้วางใจในทีม (Psychological Safety and Trust) ตามโมเดลของ 5 Behavior of Cohesive Team เพื่อสร้างทีมแห่งความร่วมมือที่เปิดใจ เปิดพื้นที่ให้สมาชิกได้นำศักยภาพมาสร้างงานร่วมกัน 

 

MODULE 2 – THE ULTIMATE COACHING TO EMPOWER – The Art of Inspire and Empower Team  

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2567

ศิลปะการพัฒนาและสร้างทีมจัดการตัวเอง (Self-Managing Team) ฝึกฝนทักษะและเรียนรู้กระบวนการโค้ชชิ่งในโมเดลของการทำงานแบบใหม่ที่เน้นการจัดการตัวเอง ที่ผสมผสานศาสตร์การโค้ช , ไดอะล็อกและ Advice Process  

 

MODULE 3 – FACILATION SKILLS FOR LEADER – The Essential Skills and Processes for Facilitating Team Learning and Engagement

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567

ศิลปศาสตร์ของการสร้างการกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม และสร้างการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีพลัง จากหลักความรู้และ Practice จริงที่จัดมาให้เรียนรู้ ฝึกฝนแบบเจาะลึก

 

MODULE 4 – LEADING TEAM PERFORMANCE BY CFR  (Conversation-Feedback-Recognition) - The Ways and Practices to Managing Continuous Performance and Growth

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2567

เคล็ดลับของการบริหารผลงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Performance Management) ด้วยการสร้างบทสนทนาที่มีคุณภาพ , การฟีดแบ็กและการชื่นชม เพื่อสร้างผลลัพธ์ การเรียนรู้ นวัตกรรมและวัฒนธรรมไปด้วยกัน  ผ่าน Practice ของ 3 พื้นที่ CFR ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันกับการสร้างผลงาน 

 

สถานที่ฝึกอบรม - New Work House หมู่บ้าน Perfect Place รัตนาธิเบศร์ / .ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีไทรม้า (มีรถมารับที่สถานี)
รับสมัครจำกัด ต่อรุ่นไม่เกิน 8 คน

ค่าลงทะเบียน
Early Birds ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท (ไม่รวม Vat) ต่อโมดูล  สมัครภายในวันที่ 20 เมษายน 2567  / ราคาปกติ 7,500 บาท ต่อโมดูล
** กรณีมา 2 คน ราคา 5,500 บาทต่อคน / ต่อโมดูล
** กรณีลงทะเบียนครบ 4 โมดูล คิดราคาพิเศษที่ 22,000 บาทต่อคน (หากมา 2 คน คิดราคา 20,000 บาท ทั้งโปรแกรม ต่อคน)

 

สมัครได้ที่ลิงค์นี้เลย  https://shorturl.at/glCM8 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Line ID : aornarunya

ดูรายละเอียดของหลักสูตรทั้ง 4 ในซีรี่ย์ ได้ที่ด้านล่าง 

Visitors: 160,717