MD - 3 Facilitation for Leader

ผู้นำวิถีฟา นำทีมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

“นำ...โดยไม่นำ”

ศิลปะศาสตร์แห่งการนำทีม ที่สร้างกระบวนการและสภาพแวดล้อมให้สมาชิก
ร่วมกันขับเคลื่อนผลงาน เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน ด้วยความสนุก รู้สึกมีความหมาย

------------------------------

โปรแกรมนี้ตอบโจทย์อะไร (Why you needs this program)

นอกเหนือจากบทบาทของการเป็นผู้นำแบบโค้ช (Learder as Coach)  ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทและกระบวนการของการนำทีมที่ช่วยให้สมาชิกแต่ละคนได้เกิดการตระหนักรู้และได้นำศักยภาพของตัวเองมาสร้างงาน พัฒนาตัวเอง ให้เกิดผลงานและการเติบโตในองค์รวมของชีวิต  การโค้ชเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นไปที่ระดับตัวบุคคล  ยังมีอีกบทบาทหนึ่ง ที่มีทักษะและกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้นำยุคใหม่  สามารถที่จะสร้างทีมที่สมาชิกทุกคนได้นำเอาความเป็นตัวเอง นำศักยภาพที่มีอยู่ ออกมาสร้างงาน”ร่วมกัน” กับสมาชิก  บทบาทและทักษะนี้กำลังได้รับความสนใจในแวดวงของโลกธุรกิจปัจจุบัน   Facilitator , Facilitatation หรือ “ผู้นำวิถีฟา” เป็นศิลปะของการนำทีมที่เน้นการมีส่วนร่วม และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้การทำงานร่วมกันให้เกิดผลงานอย่างเต็มใจ เน้นการใช้กระบวนการมากกว่ากันสั่งการ  เป็นการนำทีม แบบ Pull ที่เน้นสร้างแรงบันดาลใจ และเชิญชวน  มากกว่า การ Push สั่งการ ควบคุม  

โปรแกรม Facilitative Leadership  ( Leader as Facilitator)  - The essential skills and processes for facilitating team learning and engagement  เน้นการบ่มเพาะมายด์เซ็ทและทักษะที่สำคัญของการเป็นผู้นำวิถีฟา  โดยบูรณาการหลักความรู้และศิลปะการพัฒนาคน  และเน้นการฝึกฝนเพื่อการนำไปใช้ให้ได้จริงในการนำทีม การดูแลและพัฒนาลูกทีมของตน ให้สามารถดูแลจัดการตนเอง ทั้งในด้านการงาน และชีวิต ได้อย่างสมดุล (Work & Life Balance)   นอกจากนี้  หลักสูตรนี้ยังจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างหัวหน้าทีม กับลูกทีม ให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้นด้วย จากการช่วยเหลือดูแลกัน  โดยโปรแกรมนี้จะเน้นในการฝึกฝนให้สมาชิกได้ ลอง

 • สร้างกระบวนการและกิจกรรมที่ช่วยให้สมาชิกในทีม สามารถรู้จักและเรียนรู้ตัวเอง เพื่อเสริมศักยภาพของสมาชิกในทีม
 • ออกแบบกระบวนการและพื้นที่การสนทนาที่สร้างการมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีพลัง และสร้างสรรค์ได้
 • ออกแบบประสบการณ์การทำงาน ที่ช่วยให้เกิดความร่วมมือ การเรียนรู้ทดลองสิ่งใหม่ รวมถึงการท้าทายให้สมาชิกเกิดการเปลี่ยนแปลง
 • สร้างบรรยากาศ และวิถีการทำงาน ที่หล่อเลี้ยงให้เกิดพลัง และความรู้สึกที่สนุก 

 

วัตถุประสงค์ (Key Objectives) 

 1. บ่มเพาะ Mindset และทักษะสำคัญในการ Facilitation ให้กับผู้เรียน เพื่อใช้ในการดูแลและพัฒนาทีมงานให้เติบโต สามารถสร้างคุณค่าที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องได้
 2. สร้างการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับการเป็นผู้นำในวิถี “ฟา” ที่ช่วยสนับสนุนทีมงานให้แสดงศักยภาพ ความเป็นผู้นำในตัวเองมาช่วยกันสร้างทีม สร้างผลงานและการเรียนรูร่วมกันได้
 3. วางรากฐานของการสร้าง Community  ของผู้นำแนวใหม่ หรือ Change Agent  และ วิถีการสร้างทีมงานและผลงาน ที่นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ Facilitation หรือ การนำทีมแบบมีส่วนร่วม


หัวข้อหลักและจุดเน้นการเรียนรู้ ในโปรแกรมนี้ (Key Learning Topics)

กระบวนการเรียนรู้ของการฝึกฝนทักษะและกระบวนการ "ฟา" จะมี "แกน" ของการดำเนินกิจกรรมจาก 4 Step of Self/Team Evolution ซึ่งประกอบด้วย  1)เชื่อมโยงกับรู้จักกับตัวเอง (Connect with Selves) เราได้รู้จัก เข้าใจ มองเห็นตัวเอง เรียนรู้ตัวเองได้อย่างมีคุณภาพ 2) เชื่อมโยงกับผู้อื่น/กลุ่ม (Connect with Other) สามารถเปิดใจ เปิดเผย เชื่อมโยง เรียนรู้ผู้อื่นได้ ทำงานร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ 3) เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่สร้างแรงบันดาลใจของเราและทีม (Connect with Inner Sources) สามารถมองเห็น รับรู้ เชื่อมโยงกับความตั้งใจที่แท้จริงจากภายใน(ใจ) หรือ “Why” ของงานเรา (ในงานขั้นนี้ เราเรียกกันว่าเป็นการเชื่อมโยงกับ Invisible Leader หรือ ผู้นำทางระดับความหมาย) และ 4) เชื่อมโยงกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ที่เราไม่รู้แน่ชัดในโลก (Connect with Emerging World) เป็นการทำงานกับการเรียนรู้และปรับตัว ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง 4 สเต็ปนี้ ช่วยสร้างกระบวนการจัดการตัวเองและสร้างคุณภาพของเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

 • แนวคิดของ “องค์กร/ทีมจัดการตัวเอง” (Self-Management Team)
 • ผู้นำแบบเซียนหมากรุก VS ผู้นำแบบคนสวน (Facilitator)
 • 4 บทบาทของผู้นำกับการเป็น “ผู้นำแบบคนสวน”  (Leader as a Facilitator)
 • “หัวใจของฟาและสิ่งที่ผู้นำแบบ Facilitator เชื่อ” (Facilitator’s Mindset)
 • 3 มิติขององค์กร (Activity , Relationship , Context)  กับการนำทีม
 • 4 Step ของการพัฒนาและสร้างการเติบโตให้สมาชิกของทีม (4 Step of Evolution)
 • ทักษะสำคัญ ของการ Facilitation (The Essential Skills of Facilitator) เช่น จิตวิทยาความปลอดภัยและการตระหนักรู้ในกลไกป้องกันตัว (Psychological Safety and Self-Awareness) ,4-4-4 Code กับการฟังเชิงลึก (Deep Listening) และการ Reflection,การเข้าใจคนเชิงลึกด้วยผู้นำสี่ทิศ (From Diversity to Collaboration) ,คำถาม 4 แบบ และศิลปะการตั้งคำถาม (The Art of Asking) ,การสร้างบทสนทนาที่มีคุณภาพ (Creating Productive Dialogue) ตามแนวคิดของ 4 Phase of Dialogue  และ การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ (Experience Design)
 • พื้นที่”ภารกิจ”ของ ผู้นำแบบฟา (Self-Management Processes , Co-Creation Space , Ecosystem)
 • Facilitation กับการนำทีม ภาคปฏิบัติในพื้นที่งาน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง , การเรียนรู้ของทีม , การสร้างวัฒนธรรม , การสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีมีส่วนร่วม และสร้างแรงบันดาลใจ
 • เปลี่ยนห้องประชุม ให้เป็น พื้นที่สร้างสรรค์และเรียนรู้
 • การสร้างประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ตัวเองให้กับสมาชิกรายบุคคล
 • 5C กับการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
 • ตัวอย่างเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการ Facilitation ในที่ทำงาน เช่น Team Profile , Team Awareness , Team Performance Canvas , Collaboration Board , Growth Book ฯลฯ
 • เคส/กรณีศึกษาขององค์กรที่ Facilitation ไปใช้จริงในสร้างวัฒนธรรมและทีมจัดการตัวเอง เช่น Buurtzorg , Pronoia Group, Pets Friend Group , SWTT เป็นต้น

 

ทักษะที่ได้รับการฝึกฝน (Essential Skills Development)

 • มายด์เซ็ทและพลังงานของของความเป็น Facilitator (Facilitative Mind)
 • ทักษะสำคัญในการฟา (Core Soft Skills Set)  ได้แก่
      o การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness)
      o จิตวิทยาในการเข้าคนเชิงลึก (Psychology of Selves)
      o ทักษะการฟังเชิงลึก (Deep Listening) และ Reflection
      o การสร้างพื้นที่ความปลอดภัย และการดูแลบรรยากาศ
      o การตั้งคำถาม  (Art of Asking)
      o การเชิญชวน (Invitation)
      o การเล่าเรื่องเพื่อการเรียนรู้ (Story Telling)
      o ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ (Experience Design)
 • ความเข้าใจในกระบวนการ Facilitation ในการการประยุกต์ มาใช้ในการสร้างการทำงานทำงานที่มีส่วนร่วม , เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเรียนรู้ตัวเองอย่างตรอเนื่อง , การสร้างบรรยากาศและพื้นที่ของการทำงานที่เอื้อให้เกิดผลงานและพลังชีวิต
 
 

กิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติ (Possible Practices)

โปรแกรม 2 วัน  ที่เน้นการฝึกฝน 


 

Visitors: 161,783