The Way to Teal Organization

"When organizations are built not on implicit mechanisms of fear but on structures and practices that breed trust and responsibility, extraordinary and unexpected things start to happen"

เมื่อองค์กรไม่ได้ถูกสร้างขึ้นบนกลไกแห่งความกลัว แต่ดำเนินอยู่บนโครงสร้างและแนวทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความไว้วางใจและความรับผิดชอบ สิ่งพิเศษและไม่คาดถึงก็เริ่มเกิดขึ้น

- Frederic Laloux ผู้เขียนหนังสือคัมภีร์การพัฒนาองค์กรที่โด่งดังไปทั่วโลก Reinventing Organizations  หนังสือเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างองค์กรในโมเดลการทำงานแบบใหม่  "องค์กรสีทีล" ที่ขยายไปทั่วทุกมุมโลก

 

 

หลักการ เหตุผล และความเชื่อเบื้องหลัง ของโปรแกรม (Principle and Reason)

ถ้าศึกษาย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่าในยุคแรกของการรวมตัวของมนุษย์ในการทำงานเป็น หรือ อยู่เป็นสังคม เราเริ่มตั้งแต่การอยู่ร่วมแบบแก๊งค์ ฝูง  ที่ไร้กฏ กติกา ซึ่งก่อให้เกิดแัญหาจนเราค่อยพัฒนามาสู่การทำงานแบบมีกรอบ หรือที่คุ้นเคย คือ การทำงานแบบองค์กรราชการ ซึ่งนอกจากกติกา กฎ ระเบียบขั้นตอน องค์กรแนวนี้ยังบริหารองค์กรแบบบนลงล่าง (Hierachy Organization) ความเชื่อและแนวทางนี้ถูกใช้ต่อมาอย่างยาวนาน จนถึงยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวปฏิบัตินี้ยังถูกใช้ต่อแต่เพิ่มอานุภาพของการบริหาร ควบคุม โดยมีการชี้วัด (Measurement) ที่เข้มข้น ทุกคนจะถูกกำหนด บทบาทหน้าที่ วิธีการทำงานไว้อย่างรัดกุม พร้อมกับตัวชี้วัด เป้าหมายที่ค้ำคอไว้ ถ้าทำไม่ได้ตามนั้น ก็ต้องออกไปจากทีม / องค์กร   เป็นความเชื่อและที่แนวปฏิบัติที่เราสนใจในประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลลัพธ์ แบบ "เครื่องจักร" (Machine Organization)  เป็นเวลานานไม่น้อยที่เราทำงานอยู่ภายใต้กระบวนทัศน์แบบนี้

จนในที่สุด ความบีบคั้น กดดัน มากมายที่ถูกเก็บไว้ก็ระเบิดตัว รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเข้ามาของ Internet 3.0 ยิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  ทำให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า ค้นหามากมาย ถึงแนวทางในการบริหารองค์กรในกระบวนทัศน์ใหม่  มานักจิตวิทยา นักบริหาร ที่ปรึกษา นักพัฒนา จำนวนมากที่ศึกษาหาคำตอบจนเป็นที่มาของการเกิดวิทยาศาสตร์ใหม่ การบริหารในกระบวนทัศน์ ซึ่งศึกษาต่อเนื่องมาจนถึงงาน "Reinventing Organization" ของ Frederic Laloux โค้ชและที่ปรึกษาจาก McKinsey ได้เริ่มทำการศึกษา วิจัย 12 องค์กรต้นแบบในกระบวนทัศน์การบริหารองค์กรแบบใหม่  งานชิ้นนี้เริ่มต้นจากสมมติฐานที่ว่า "เราจะสามารถสร้างองค์กรที่ทุกคนได้นำความเป็นตัวเองมาอยู่ด้วยกัน ได้มีอิสระที่จะตัดสินใจ และเรียนรู้ ทำงานร่วมกันให้เกิดผลงาน ความสุข การเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างไร"  ทำให้พบว่าจริงๆ แล้วในรอบโลกนั้น มีองค์กรที่มีความเชื่อ การมองและปฏิบัติร่วมกันต่างไปจากองค์กรแบบดั้งเดิม  ซึ่ง Frederic Laloux ให้ได้จัดองค์กรแบบนี้ในชื่อ "Teal Organization" องค์กรสีทีล  ซึ่งมีความเชื่อและหัวใจการจัดการ บริหารทีมที่ต่างไปจากเดิม  ทั้ง 12 องค์กรที่พบ พวกเขาให้ความสำคัญกับ  1) การจัดการตัวเอง (Self-Management)  2) ความเป็นองค์รวม (Wholeness) และ 3) เป้าประสงค์ที่มีวิวัฒนาการ (Evolutionary Purpose)โปรแกรม The Way to Teal Organization หรือ วิถีสู่วิวัฒนาการขั้นใหม่ขององค์กร  ถือเป็นคำตอบหนึ่งของการสร้าองค์กรที่สอดรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลง โลกปัจจุบันเรียกร้องการนำทีมแบบมีส่วนร่วมและมีความยืดหยุ่นสูง  ถ้าเราสังเกตจะเห็นว่ากระแสความสนใจในการบริหารองค์กรในเมืองไทยค่อนข้างสอดคล้องมาในทางขององค์กรสีทีล หรือ องค์กรมีชีวิต เราเริ่มจะได้ยินเรื่อง Purpose , Soft Skills , Empathy , Feedback Culture ซึ่งเป็นเรื่องที่เราเริ่มสนใจและตระหนักแล้วว่าการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์มีความสำคัญอย่างมากกับการสร้างองค์กรที่มีพลัง   โปรแกรมนี้เราได้นำทั้งหลักความรู้จาก Reinventing Organization ที่ทีม Excellent People ได้เอกสิทธิ์มาแปล เผยแพร่ และบูรณาการกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสบการณ์จริงที่เราได้สร้างองค์กรแนวนี้ขึ้นจริงๆ ของเราและกับองค์กรลูกค้า มาแบ่งปัน สร้างแบบฝึกหัดให้ทุกคนได้สัมผัสจริงๆ 

 

แกนสำคัญของ กระบวนการเรียนรู้ ที่ใช้ในโปรแกรมนี้

จุดที่เป็น แกนการเรียนรู้ของโปรแกรม มีด้วยกัน 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง  3 เสาหลักของการสร้างองค์กรสีทีล ซึ่งได้แก่  1) การจัดการตัวเอง (Self-Management)  2) ความเป็นองค์รวม (Wholeness) และ 3) เป้าประสงค์ที่มีวิวัฒนาการ (Evolutionary Purpose) และ ส่วนที่สอง  จัตุรัสความสัมพันธ์ในการสร้างองค์กร (4 Quardrant of Intergral Model) ของ Ken Wilber **เราโมดิฟายเล็กน้อยจากต้นฉบับ** ที่จะมาช่วยให้องค์กรได้สำรวจองค์กรตัวเองผ่าน 4 มุมมอง ให้เกิดความสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 

 

วัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมนี้ (Key Objectives)
 1. ผู้เรียนตระหนักในความเชื่อขององค์กรในแต่ละวิวัฒนาการ และมองเห็นความเชื่อที่แน่วแน่ขององค์กรเรา ที่จะใช้เป็นแกนในการสร้างวิวัฒนาการขั้นใหม่
 2. ได้เข้าใจใน "แกน" หรือองค์ประกอบสำคัญของการสร้างวิวัฒนาการองค์กร และความเป็นองค์กรสีทีล  (ความเข้าใจนี้จะถูกมองผ่านความเชื่อของความเป็นองค์กรสีทีล)  
 3. ได้ทดลองสัมผัสประสบการณ์ของการทำงานร่วมกันในแนวทางขององค์กรจัดการตัวเอง หรือ องค์กรสีทีล  และเริ่มเกิดไอเดีย แบบร่าง แนวทางของการพัฒนาองค์กรไปสู่วิวัฒนาการขั้นใหม่  
 4. ได้สร้าง Commitment ร่วมกัน ในการทดลองพัฒนาองค์กรไปสู่วิวัฒนาการใหม่  (เราต้องทำอะไร ,เราต้องวางอะไรลง , เราจะสนับสนุน ดูแลกันอย่างไร)

 

ประเด็นการเรียนรู้หลักของโปรแกรมนี้ (Key Learning Contents)

โปรแกรมนี้ออกแบบมาให้ทุกคนได้สัมผัสกับความเป็นองค์กรสีทีล มากที่สุด โดยจะแบ่งเป็น 3 ช่วง สำคัญ แบ่งเป็น 1) Principle to Teal Organization เป็นช่วงที่เน้นการสร้างความเข้าใจในความเป็นองค์กรสีทีล หลักคิด องค์ประกอบ ที่มาที่ไป  2) Teal Organization Lab เป็นการสัมผัสประสบการณ์จริงของการทำงาน อยู่ร่วมกันในแบบองค์กรสีทีล โดยจะแบ่งเป็น 3 ช่วง ของในการทดลอง ตาม 3 เสาขององค์กรสีทีล  3) Reinventing Organization Lab เป็นช่วงของการร่วมกันประเมิน มององค์กรตัวเอง และลองออกแบบหาแนวทางในการพัฒนาองค์กรในอีกขั้น ช่วงนี้เราจะใช้ 4 Quardrant ของ Ken Wilber มาเป็นแกนให้เขาทำงานร่วมกัน

ส่วนที่ 1 : องค์กรสีทีล วิวัฒนาการใหม่ของการบริหาร นำองค์กร

 • วิวัฒนาการองค์กร 5 สี  (จากองค์กรสีแดง สู่ องค์กรมีชีวิต)
 • 3 เสาหลัก ของการสร้างองค์กรสีทีล (การจัดการตัวเอง , ความเป็นองค์รวม และเป้าประสงค์ที่มีวิวัฒนาการ)
 • บทบาทของผู้นำ ในองค์กรสีทีล 
 • จัตุรัสความสัมพันธ์ในการสร้างองค์กร (4 Quardrant of Intergral Model) หลักการมองที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรไปสู่วิวัฒนาการขั้นใหม่
 • ตัวอย่างเคส การสร้างองค์กรสีทีล จาก องค์กรต้นแบบ ได้แก่ Buurtzorg , Morning Star , AES , Favi , Patagonia ฯลฯ

 

ส่วนที่ 2 : Teal Organization Lab สัมผัสเรียนรู้องค์กรสีทีลจากห้องปฏิบัติจำลองการทำงานจริง

 • หัวใจของการจัดการตัวเอง (Self Management)
 • Practice และกระบวนสำคัญของการจัดการตนเอง ได้แก่ โครงสร้างทีมจัดการตัวเอง (Self-Management Structure) ,Advise Process กระบวนการปรึกษาหารือ , Self-Management Board , กระบวนการตัดสินใจร่วมกัน (Decision Making Process) , Feedback Process 
 • หัวใจของการดูแลความเป็นองค์รวม (Wholeness at work)
 • Practice และกระบวนสำคัญของการดูแลความเป็นองค์รวม ได้แก่ การประชุมในองค์กรสีทีล (Teal Meeting) , HR Practice กระบวนการดูแลบุคลากร
 • หัวใจของเป้าประสงค์ที่มีวิวัฒนาการ (Evolutionary Purpose)
 • Practice และกระบวนการสำคัญของเป้าประสงค์ที่มีวิวัฒนาการ ได้แก่ การ Aligh Purpose , การสร้างผลงานจากแรงบันดาลใจ (Inspiring Performance) 

 

ส่วนที่ 3 : Reinventing Organization Lab ห้องปฏิบัติการพัฒนาองค์กรไปสู่วิวัฒนาการขั้นใหม่

 • Reinventing Organization Map 
 • ร่วมทดลองประเมินและออกแบบองค์กรในวิวัฒนาการขั้นใหม่ รวมถึงการร่วมสร้าง Commitment ในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (Co-creation space for reinventing your organization to next evolution)

 

ทักษะที่ฝึกฝน (Skills Development)

 • มายด์เซ็ทใหม่และความเชื่อใหม่ของการพัฒนาตัวเอง และ การนำทีม นำองค์กร
 • ความเข้าใจในความเป็นองค์กรสีทีล และแนวปฏิบัติสำคัญในทั้ง 3 เสาหลัก
 • ทักษะที่สำคัญในการทำงานร่วมในแบบองค์กรสีทีล เช่น การรับฟังเชิงลึก , การทบทวน คิดใคร่ครวญ (Reflection) , การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) , การตั้งคำถาม (Asking) , การให้ฟีดแบ็กและให้คำปรึกษา (Advise and Feedback) เป็นต้น

 

กิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติ (Possible Practices) 

โปรแกรมนี้ ถูกแบบเป็นโปรแกรม 2 วัน  ที่เน้นการฝึกฝน 
โดยปกติจะมี Option ในการจัดอบรม เป็น 

Option 1 - ฝึกอบรมเชิงประสบการณ์  2 วัน 
Option 2 - ฝึกอบรมเชิงประสบการณ์ 2 วัน พร้อมติดตามผลจำนวน 1-2 ครั้งละ 0.5 วัน
Option 3 - ออกแบบเป็นโปรแกรมพัฒนาต่อเนื่อง (CLP - Continuous Learning Program)  3 -6 เดือน (ฝึกอบรม + Lab การฝึกต่อเนื่อง เดือนละ 0.5-1 วัน)

 

 

ติดต่อขอรับคำปรึกษา เพื่อออกแบบ หรือวางแผนการจัดเวิร์คช็อป /หลักสูตร

Click >>  https://www.excellentpeople-th.com/contact-us

 

สนใจ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

080-4594542 (ออ ณรัญญา)
Line id : aornarunya

Visitors: 161,781