PSYCHOLOGICAL INTERVIEW

Psychological Interview

จิตวิทยาการสัมภาษณ์และคัดเลือก

 

“ หาคนที่เชื่อ ที่มีความฝันคล้ายกัน มาร่วมเดินทางและเติบโตไปด้วยกันกับ(องค์กร)เรา “

ด้วยกระบวนการที่ทำให้เรารู้จักเขาได้ถึงตัวตนในเบื้องลึก

 

 

โปรแกรมนี้ตอบโจทย์อะไร (Why you needs this program)

 

องค์กร ก็เปรียบเสมือน มนุษย์หนึ่งคน ที่มีชีวิต มีหัวใจ มีความรู้สึก มีความคิด มีเป้าหมายและความต้องการ  เราเชื่อว่าองค์กรจะมีชีวิตได้นั้น เกิดขึ้นจากการหลอมรวมของสมาชิกทุกคนที่รวมตัวกันเป็นองค์กร ราวกับเซลล์ อวัยวะที่ผสานรวมเป็นมนุษย์หนึ่งคนนั่นเอง ดังนั้นการเลือกสมาชิกเข้ามาร่วมทีมหนึ่งคน จะมีความสำคัญมาก มีผลกระทบกับการมีชีวิตขององค์กร    เดิมทีในยุคก่อน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน เราจะสนใจ เสาะแสวงหาคนที่มีความรู้ประสบการณ์และสมรรถนะ (Competency) ที่ตรงหรือสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราเปิดรับ  เราเน้นหาคนที่ “ทำงานได้”   กระบวนการคัดเลือกและสัมภาษณ์งาน จึงเน้นไปที่การประเมิน ทดสอบ คัดกรองโดยเน้นไปที่ Action และ How to ค่อนข้างมาก เพื่อให้ได้คนที่น่าจะทำงานให้เราได้จริงๆ  แต่พอได้เข้ามาทำงานร่วมกันแล้ว เขาอาจจะทำงานก็จริงได้ แต่กลับมีประเด็นเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันในองค์กร  และไม่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันจริงๆ

 

บทเรียนจากยุคก่อนๆ สอนให้รู้ว่าการคัดเลือกทีมงาน มีความสำคัญกับความเป็นไป และการเติบโตขององค์กรอย่างมาก  ด้วยโลก ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งทำให้องค์กรต้องการความเป็นปึกแผ่นและพลังในการขับเคลื่อนสูง จึงจำเป็นที่จะหาคนที่มีเป้าประสงค์ ความฝัน (Purpose)  DNA และวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กัน มาร่วมทีม ดังนั้นการรู้จัก “ตัวตน” (Self) จึงเป็นเรื่องใหม่ที่องค์กรในยุคนี้ให้ความสำคัญในการทำรู้จักและคัดเลือกสมาชิก   

 

โปรแกรมหลักสูตร จิตวิทยาการสัมภาษณ์และคัดเลือก (Psychological Interview) ได้ใส่ใจและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยทำให้เข้าใจ “ตัวตน” ของผู้รับการสัมภาษณ์ ในระดับลึก ไม่เพียงแค่การเข้าใจคุณลักษณะ จุดแข็ง คุณค่าส่วนบุคคล และความเชื่อ เท่านั้น แต่เรายังจะได้มองเห็นสิ่งที่ Candidate ให้คุณค่า (Inspiration) , มีความคาดคาดหวัง(Expectation) , ความต้องการที่แท้จริง (Needs) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรักษา และดูแล สนับสนุนให้เขาได้สร้างคุณค่าตามความหมายที่แต่ละคนให้จริงๆ  ทักษะทั้งหมดที่ได้ฝึกฝนผ่านกระบวนการเรียนรู้ ไม่เพียงแค่นำไปใช้ในการสัมภาษณ์งานเท่านั้น แต่ยังนำไปปรับใช้ได้ในทุกๆ การพูดคุย สนทนากับทีมงาน เพื่อการสร้างทีมและผลงานได้ด้วย

วัตถุประสงค์และความตั้งใจที่ของโปรแกรม

 

 • “มองคนออก เข้าถึงใจคน” เข้าใจในมนุษย์ในเชิงลึก และสามารถรับฟัง เข้าใจความเป็นมนุษย์ในเชิงลึกได้ตามแนวทางจิตวิทยาที่ฝึกฝน
 • สามารถสัมภาษณ์และคัดเลือกคน ที่มี DNA สอดคล้อง สัมพันธ์กัน มาร่วมกันสร้างสรรค์คุณค่าดีๆ ตามที่ตั้งใจ ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า
 • บ่มเพาะทักษะและความสามารถในการพูดคุย สร้างบทสนทนาให้กับผู้นำ ที่ช่วยสร้างความเข้าใจและสร้างพลัง (Leadership Conversation)
 • นำแนวทางและประสบการณ์ที่ได้ไปต่อยอด ทั้งการคัดเลือก , การบริหาร และดูแลคนที่มีความหลากหลาย แตกต่าง ให้สามารถช่วยส่งเสริม พัฒนาให้องค์กรเติบโตได้

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากโปรแกรมนี้ (Learning Point)

 

สิ่งที่ Workshop ในโปรแกรมนี้เน้นเป็นพิเศษ มีอยู่ 2 จุดสำคัญ คือ 1. การเข้าใจธรรมชาติของพื้นฐานของมนุษย์ในเชิงลึก ที่ลึกไปกว่าชั้นของความรู้ ประสบการณ์  2. การเชื่อมต่อ Connect กับผู้รับการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการที่เราจะเข้าไปถึงใจเขา เป็นเสมือนประตูของเขา  และ 3. การฝึกฝนกระบวนการพูดคุยผ่านการฟังและคำถามที่ทำให้เขาค่อยๆเผย ตัวตน ความเป็นเขาให้เราได้รู้จักกัน อย่างอิสระ ซึ่งทั้งหมดถูกออกแบบให้ทุกคนได้เข้าใจอย่างละเอียดผ่านการกระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์

 

 • ทำไมเราถึงให้ความสำคัญของการสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยาที่เน้นการเข้าใจตัวตน ? 
 • ความแตกต่างและความเชื่อมโยงของการคัดเลือกคนแบบ CBI (Competency base Interview) , BBI (Behavior base Interview) , และ SBI (Self base Interview)
 • แนวคิด เรื่อง “ตัวตน” กับการวัฒนธรรมและ DNA ขององค์กร
 • CEC Model (Connect-Explore-Co Create) กระบวนการสำคัญในการสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยา
 • เข้าใจคนอย่างลึกซึ้ง ด้วยเครื่องมือผู้นำสี่ทิศและ Me My Self 12 ตัวตน
 • ถนัดรหัสพฤติกรรมคนเชิงลึกด้วย Iceberg Model  เรียนรู้ความเชื่อ ,คุณค่า,ความคาดหวัง ,จุดแข็ง (Strength) และความต้องการ ของคนที่มีสไตล์แตกต่างกัน
 • การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการสัมภาษณ์งาน (Creating Safe Space)
 • ศิลปะการฟังเชิงลึก (Deep Listening) เพื่อเข้าใจคน
 • เทคนิคการตั้งคำถามสัมภาษณ์เพื่อเข้าใจตัวตน  (Self base Interview)
 • กระบวนการสำคัญในการสัมภาษณ์เชิงตัวตน และจุดแข็ง (SBI Process)
 • หลักการวิเคราะห์และประเมินผู้ที่มี Growth Mindset หรือ Fixed Mindset 
 • การประยุกต์แนวทางการสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยาไปปรับใช้ในการคัดเลือกกลุ่มคนเก่ง (Talent) , ผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) หรือกลุ่ม Key Position
 • การประยุกต์แนวทางการสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยาไปปรับใช้ในการสร้างความสัมพันธ์และสร้างทีมงาน

 

 

สนใจหลักสูตร หรือ งานที่ปรึกษา ติดต่อเราได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Contact Excellent People (google.com)

หรือ ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  080-4594542  (ออ ณรัญญา)
ID Line : aornarunya

 

 

 

Visitors: 150,972