EMPATHIC COMMUNICATION FOR LEADER

Empathic Communication for Leaders

สื่อสาร อย่าง ผู้นำ

 

“ฟังด้วยความเข้าใจ ให้ถึงความต้องการ

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สร้างพลังบวก

 

 

________________________________________

 

โปรแกรมนี้ตอบโจทย์อะไร (Why you need this program?)

 

ในองค์กร ยิ่งเราเป็นผู้นำระดับสูงแค่ไหน การสื่อสารของเราที่ส่งออกไปยิ่งมีผลมากเท่านั้น สารที่ส่งออกไป ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ เมื่อถึงผู้รับ ซึ่งคือสมาชิก โดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาของเรา พวกเขาสามารถตีความให้น้ำหนักสารเหล่านั้นได้มากขึ้นเป็นทวีคูณ คำท้วงติงที่เราพูดออกไปโดยไม่คิดอะไร ผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนฟังแล้วอาจตีความเป็นการตำหนิ จนอาจถึงขั้นสูญเสียกำลังใจ เช่นเดียวกัน ในแง่ของสารเชิงบวก หากผู้นำมีศิลปะในการพูดให้เข้าถึงใจคน สารเหล่านั้นก็สามารถเสริมแรงหรือแม้แต่พลิกวิกฤติให้ผู้คนและองค์กรสามารถขับเคลื่อน เติบโตต่อไปได้อย่างมีพลัง

 

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า “การสื่อสาร” คือทักษะพื้นฐานที่ผู้นำจำเป็นต้องใช้อยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะเมื่อเป็นผู้นำในองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างทีม การสร้างวัฒนธรรม และการสร้างคน ในองค์กรที่เริ่มตระหนักว่าคนที่มีความสามารถเพียงไม่กี่คนคงไม่สามารถนำพาองค์กรทั้งองค์กรไปได้ ในองค์กรที่เริ่มสนใจเปลี่ยนบทบาทของผู้นำจากความเป็น “ผู้สั่งการ” มาเป็น “ผู้หล่อเลี้ยง หรือโค้ช หรือฟา” ทักษะ “การสื่อสาร” จะยิ่งกลายเป็นทักษะสำคัญที่ผู้นำควรมีโอกาสได้ฝึกฝนอย่างเข้มข้น

 

โปรแกรม Empathic Communication for Leaders คือโปรแกรมฝึกฝนการสื่อสารในมิติต่างๆ ที่ออกแบบมาสำหรับผู้นำโดยเฉพาะ เป็นการฝึกเข้มข้นทั้งในมิติของ หนึ่ง การพูด ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเกิดแรงบันดาลใจ (Empowering speeches) การแบ่งปันวิสัยทัศน์ (Share visions) รวมถึงการชื่นชม (Recognitions) การฟีดแบ็ค (Positive Feedbacks) และศิลปะในการให้คำแนะนำ (Advice) สอง การฟัง ทั้งทักษะในการสะท้อนใคร่ครวญ (Reflection) การฟังเพื่อหาจุดร่วม การฟังเพื่อข้ามพ้นความขัดแย้ง และการรับฟังปัญหา หรือความเห็นต่างได้อย่างสร้างสรรค์ และที่สำคัญที่สุด คือสาม นั่นคือพื้นฐานของการทำความเข้าใจมนุษย์เชิงลึก ผ่านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา เช่น บทเรียนว่าด้วยความปลอดภัยทางจิตใจ (Psychological Safety) การทำความเข้าใจคนผ่านทฤษฎีบุคลิกภาพ และโมเดลภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) โดยทั้งหมดมีจุดประสงค์เพื่อเสริมทักษะและความพร้อมให้กับผู้นำเพื่อสามารถสื่อสารได้เข้าถึงใจคนอย่างแท้จริง  สามารถใช้การสื่อสารเป็นสะพานที่เชื่อมต่อและมอบพลังในการขับเคลื่อนให้แก่ทีมได้อย่างมีชีวิต 

 

 

 

วัตถุประสงค์และความตั้งใจที่ของโปรแกรม

 

 • สร้างการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่มีพลัง ที่สร้างความเข้าใจและสามารถสร้างพลัง แรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน ได้อย่างแท้จริง 
 • ฝึกฝนสร้างทักษะที่สำคัญในการสื่อสาร ในฐานะผู้นำทีม ทั้งการดูแลความพร้อมของตนเอง การรับฟังด้วยความเข้าใจ และการพูดที่ส่งความตั้งใจ (Intention) ไปถึงสมาชิกในทีม ทั้งสาระสำคัญและพลังงาน
 • สร้างตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เพื่อร่วมสร้างและพัฒนาวิถีการสื่อสารภายในองค์กรให้มีคุณภาพมากขึ้น สามารถใช้ทักษะและพื้นที่การสื่อสารให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่และเรียนรู้ร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากโปรแกรมนี้ (Learning Point)

 

ในโปรแกรมนี้เราจะเน้น 3  ส่วนสำคัญ คือ  ส่วนแรก คือ การสร้างการตระหนักรู้ในบทบาทของผู้นำกับการสื่อสาร  ส่วนที่ 2 เน้นการฝึกฝน ติดตั้งทักษะการสื่อสารเพื่อความเข้าใจ ทั้งพื้นฐานของการทำความเข้าใจมนุษย์เชิงลึก ผ่านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา   การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) การรับฟังเชิงลึก (Active Listening) และการสื่อสารที่มีคุณภาพ ทั้งการให้ฟีดแบ็กและเล่าเรื่อง   และส่วนสุดท้าย คือ การนำไปใช้งานจริง (Empathic Communication in Application) การจำลองการฝึกที่นำโจทย์จริงมาใช้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานได้

 

 • ความหมายและความสำคัญของ Empathic Communication ในโลกยุคดิจิตัล
 • บทบาทของผู้นำกับการสื่อสารที่ดี (Leader as a Good Communicator)
 • เข้าใจความแตกต่างของคนที่หลากหลายด้วยแนวคิดของผู้นำสี่ทิศ (เรียนรู้ที่มา และกรอบความเชื่อ คุณค่า ความคาดหวังและความแตกต่างของคนแต่ละทิศ )
 • แนวทางการสื่อสารและการดูแลกัน ทำงานร่วมกัน   
 • สมองสามชั้น กับการสร้างพื้นที่ปลอดภัย
 • ความสำคัญของพื้นที่ปลอดภัยและแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดภัย
 • ช่องทางการสื่อสารที่มีผลต่อการรับรู้ (สีหน้า ท่าทาง , น้ำเสียง และ ถ้อยคำ)
 • โหมดปกป้อง กลไกการป้องกันตัว เมื่อไม่ปลอดภัย
 • กับดักการฟัง อุปสรรคที่ลดคุณภาพของการรับฟัง
 • การฟัง 4 ระดับ ตามแนวทางของ Theory U
 • การฟังอย่างเข้าถึงเจตนาเพื่อข้ามพ้นความขัดแย้ง
 • การสื่อสาร การพูดด้วยความเข้าใจและการให้ Feedback ที่สร้างสรรค์
 • สมอง 2 ซีกกับการสื่อสาร และการใช้ “เรื่องเล่า” เพื่อสื่อความเข้าใจ
 • การสร้างวิถีการสื่อสาร Empathic Communication ในองค์กรให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
  • การพูดคุยกับแบบ 1-1
  • การประชุมทีมและการระดมความคิดเห็น
  • การแชร์วิสัยทัศน์และเป้าหมาย ที่สร้างพลังและก่อเกิดไอเดีย สิ่งใหม่

 

 

 

สนใจหลักสูตร หรือ งานที่ปรึกษา ติดต่อเราได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Contact Excellent People (google.com)

หรือ ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  080-4594542  (ออ ณรัญญา)
ID Line : aornarunya

 

 

 

Visitors: 146,756