THE ART OF ONENESS TEAM

วิถีแห่งการอยู่ร่วมเพื่อทีมที่เป็นหนึ่งเดียว 

The Art of Wholeness Team

 

 

“หลอมรวมความหลากหลายสู่ความเป็นหนึ่งเดียว  

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน ด้วยความสนุก”

 

-----------------------------------

 

โปรแกรมนี้ตอบโจทย์อะไร (Why you needs this program)

 

 

องค์กรของคุณมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ ?

 • มีแต่คนพูด แต่ไม่ค่อยมีคนฟัง
 • ต่างคนต่างทำงาน ต่างเอาตัวรอด ไม่สนใจผู้อื่น
 • ยิ่งทำงาน ยิ่งหมดไฟ
 • มีการ “ติดต่อ” แต่คุยกันทีไรไม่ “ติด” และ “ต่อ” กันได้สักที
 • สื่อสารกันไม่เข้าใจ สื่อสารตามที่ตัวเองถนัด ไม่ได้สนใจผู้รับสาร
 • คน/พนักงาน ปิดกั้นการเรียนรู้ ไม่ค่อยพัฒนาตนเอง
 • ฯลฯ   
 

ทีมที่เป็นปึกแผ่น มีลมหายใจเดียวกัน (Wholeness Team)  คือ ภาพฝันที่องค์กรต่างๆ ล้วนอยากเห็น อยากเป็น อยากให้เกิดจริง แต่การสร้างทีมที่เป็นหนึ่งเดียวได้ไม่ง่ายนัก เพราะทุกคนล้วนแตกต่างกัน เติบโตมาคนละความเชื่อ ในสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ทุกคนล้วนมีความเป็นตัวของตนเอง(Autonomy) ด้วยความหลากหลายนี้จึงเป็นความท้าทายในการหลอมรวมสร้างทีมในโลกปัจจุบัน ที่ทุกคนอยากมีตัวตน มีความสำคัญ    ในปรัชญาองค์กรมีชีวิต เชื่อว่า สมาชิกทุกคนเป็นดั่งเซลล์และอวัยวะที่รวมกันเป็นคนหนึ่งคน  โดยทีมที่จะสามารถหลอมรวมกันเป็นชีวิตเดียวกัน ได้จะต้อง

1. “มองเห็นและยอมรับตัวตนของกันและกัน” (Empathy) อนุญาตให้เราทุกคนได้เป็นตัวเองโดยไม่ต้องปิดบัง มองเห็นคุณค่าของกันและกัน รวมถึงเคารพในจุดเปราะบางของสมาชิก    

2. “การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Trust)”  รับรู้และเชื่อใจว่าทุกคนต่างกำลังทำเพื่อกันและกันอยู่เสมอ “เราต่างมาพบเจอกันเพื่ออะไร” เห็นเป้าหมายเดียวกัน  ถึงแม้จะเหยีบเท้ากันบ้างแต่ก็ไม่มีความคลางแคลงสงสัยกัน พร้อมจะสนับสนุนกันเสมอ

3. “การรับฟังด้วยความเคารพและพูดคุยกันด้วยความเข้าใจ” (Empathic Communication) เราเชื่อว่าการสื่อสารคือ กาว ที่เชื่อมเราทั้งหมดให้ใกล้กัน  

 

โดยพื้นฐานของมนุษย์แล้ว พวกเขาโหยหาความรักและการอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมจะช่วยทำให้เขารู้สึกมีพลังและรู้สึกมั่นใจ  โปรแกรม “วิถีแห่งการอยู่ร่วมเพื่อทีมที่เป็นหนึ่งเดียว” (The Art of Wholeness Team) จึงมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงอุปสรรค และกับดักต่างๆ ของการอยู่ร่วมกัน ซึ่งบ่อยครั้งมักเกิดขึ้นโดยต่างฝ่ายต่างไม่รู้ตัว มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงปัจจัยของความขัดแย้ง และวิธีการหลอมรวมทีมให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านการสื่อสารเชิงบวก  โดยชวนทุกคนเรียนรู้ถึงความแตกต่างของคนแต่ละคนตามหลักการของผู้นำสี่ทิศ ให้ทุกคนได้รู้จักคุณค่าและข้อจำกัดของตนเอง รวมถึงของผู้อื่น  พร้อมทั้งนำพาทุกคนฝึกฝนการฟังและการสื่อสารที่ลึกซึ้ง ที่เข้าถึงความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงของคนตรงหน้า  เพื่อให้ทุกคน”ตื่น” พร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้ เปิดรับการทำความเข้าใจสิ่งใหม่และความแตกต่าง สู่การพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน อันจะนำไปสู่การสร้างทีมที่งานได้ผล และคน “อยู่ร่วม” กันอย่างมีความสุข

 

 

วัตถุประสงค์ ความตั้งใจของโปรแกรมนี้

 • ผู้เรียนตระหนักถึงอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงานร่วมกันในฐานะทีม รวมถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดความขัดแย้งซึ่งมักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เพื่อเป็นขั้นแรกในการก้าวข้ามไปสู่ทีมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
 • ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าเฉพาะตัวของตนเองและผู้อื่น และเห็นช่องทางที่จะนำคุณค่าเหล่านั้นมาสร้างประโยชน์ให้กับการทำงานร่วมกัน
 • ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ตรงของการทำงานร่วมกันในมิติใหม่ ซึ่งได้ทั้งผลลัพธ์และมีความสุข
 • ยกระดับความไว้วางใจในทีม ซึ่งส่งผลสืบเนื่องไปถึงการทำงานร่วมกันจริงในองค์กร
 • เกิดทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกัน เช่น การฟังเชิงลึก การสื่อสารจากความเข้าใจ รวมถึงทักษะในการเรียนรู้และทบทวนตนเอง
 • เกิด “วิถีการอยู่ร่วม” ซึ่งเกิดจากการคิดร่วมกันในทีม เป็นวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมการทำงานร่วมกันในอนาคต

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากโปรแกรมนี้ (Learning Point)

สร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ค่อยๆนำพาให้ทุกคนเข้าใกล้ความเป็น Wholeness ซึ่งเป็นคำสำคัญที่เราให้คุณค่าและใช้นำทางการเรียนรู้ โดยผ่าน 4 Step ในการสร้าง Wholeness Team ที่นำทุกคนให้ได้รู้จักมองเห็นตนเอง รู้จักตนเอง (Self-Connecting) แล้วค่อยๆ เปิดพื้นที่ให้แต่ละคนได้เปิดเผยความเป็นตัวเองระหว่างกัน รวมถึงการแบ่งปันเป้าประสงค์ (Purpose) และการร่วมสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกัน (Co-Creation) ได้ทั้งฝึกทักษะและสร้าง วิถีการอยู่ร่วมกันแบบใหม่ไปด้วยกัน ในทีมผู้เข้าร่วม

 

 • แนวคิดเรื่อง Wholeness Team ตามแนวทางองค์กรมีชีวิต
 • Playwork แนวคิดใหม่ในการสร้างทีมที่เป็นหนึ่งเดียวและทำงานด้วยความสนุก (New Paradigm for Leading Team)
 • 5 อุปสรรคที่ทำให้ทีมไม่เวิร์ค (5 Dysfunctions of a team)
 • วัฒนธรรม 3 ประการที่ส่งเสริมทีมที่เป็นหนึ่งเดียว (Culture Code)
 • ปัจจัยส่งเสริมสู่ “ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict)”
 • 4 Step ในการสร้าง Wholeness Team ที่แข็งแรง 
 • ทักษะที่สำคัญในการทำงานและสร้างทีมที่เป็นหนึ่งเดียว (Essential Skills for Oneness Team)
  • ทักษะสำคัญแห่งการทบทวนตัวเอง (Self-Reflection)
  • ความปลอดภัยทางจิตใจ” กับการสร้างความวางใจในการทำงานร่วมกัน (Psychological Safety for Build Trust)
  • การตระหนักรู้กลไกปกป้องตนเอง เพื่อเปิดประตูแห่งการเรียนรู้และสัมพันธ์ (Self- Awareness)
  • ความลับแห่งผู้นำสี่ทิศ เรียนรู้เข้าใจความต่างของคนหลากหลายสไตล์ เพื่อการสื่อสารและสร้างทีม
  • ศิลปะแห่งการฟังที่ลึกซึ้ง เพื่อสืบค้นและเข้าใจคนอย่างลึกซึ้ง “ตื่นเพื่อฟัง” (Art of deep listening)
  • กับดักการฟัง ที่ทำให้เราไม่สามารถรับรู้คนตรงหน้าหรือสิ่งใหม่ๆ ได้
  • การสื่อสารเชิงบวก เพื่อการร้องขอที่กล้าหาญแต่มีเยื่อใย (Radical Candor) 
 •  วิถีแห่งการ”อยู่ร่วม” และการสร้างความร่วมมือที่ทรงพลัง  (Wholeness Practice)
 

 

 

สนใจหลักสูตร หรือ งานที่ปรึกษา ติดต่อเราได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Contact Excellent People (google.com)

หรือ ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  080-4594542  (ออ ณรัญญา)
ID Line : aornarunya

 

 

 

 

Visitors: 152,779