HR as FACILITATOR

 

เป็นความฝันของทุกองค์กร ที่จะเห็นพนักงาน/ทีมงานของเรา สามารถที่จะกล้าคิด กล้าลงมือทำ กล้าที่เรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกัน ยิ่งในสถานการณ์โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ไม่แน่นอน คาดเดาได้ดังเดิม ยิ่งจำเป็นที่จะต้องร่วมไม้ ร่วมมือกัน คิด เรียนรู้และสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ไปอีก

งาน HR/People ต้องเผชิญความท้าทายขึ้นเรื่อยๆ หลายองค์กรได้ตระหนักและปรับตัวแล้ว เราพอเห็นแล้วว่าถ้าจะรอดเราต้องปรับตัว และช่วยสนับสนุนให้เพื่อนพนักงานและองค์กร เรียนรู้ เปลี่ยนแปลง ซึ่งเดิมทีเราเคยทำงานที่เน้นงานเอกสาร ระบบ หรือ การวางแผน ที่ตายตัว แน่นอน คาดการณ์ได้ แต่แนวทางนั้นใช้ไม่ได้ผลมากพอกับโลกปัจจุบัน HR/People จะต้องขยายบทบาทจาก “เซียนหมากรุก” (Chess Master) ที่คอยวางแผน วางหมาก วางระบบ มาสู่บทบาทของ ”คนสวน” (Gardener) ที่เป็นผู้ดูแลระบบนิเวศ (Ecosystem) และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในองค์กร (Employee Experience) ดังที่เราเริ่มจะเห็นจากเทรนด์ในยุคปัจจุบันที่ HR/People เริ่มมาดูแลงานวัฒนธรรมองค์กรมากขึ้น 

โปรแกรม HR as Facilitator จะเน้นการบ่มเพาะทักษะให้เหล่า HR/People ได้มีส่วนสำคัญในการสร้าง “วิวัฒนาการ” (Evolution) ให้กับองค์รกรผ่านการดูแลและพัฒนาผู้คน ให้พวกเขาดูแลจัดการตนเองได้ (Self-Management) เก่งขึ้น เรียนรู้มากขึ้น ร่วมกันสร้างสรรค์คุณค่า สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งวิชาสำคัญของ HR/People แห่งองค์กรยุคใหม่ คือ “ฟา” (Facilitation) วิชาที่จะช่วยอำนวย สนับสนุนให้เกิด Lean Organization / Agile Organization / HR for non HR / วัฒนธรรมองค์กร ได้ง่ายขึ้นและทำได้จริง

 

โปรแกรมนี้จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงกับ HR/People ได้ยังไงบ้าง ?

 • ช่วยให้ผู้เรียน สามารถสร้างบรรยากาศและพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร ทำให้เกิดการพูดคุยแบบเปิดมากขึ้น ลดความขัดแย้ง เพิ่มความเข้าใจ (Psychological Safety & Open Space)
 • ออกแบบกระบวนการ ประสบการณ์ที่ทำให้พนักงานได้รู้จักตนเอง (Employee Experience) และวางแผนชีวิต การงาน (Career Growth) ไปอย่างสัมพันธ์ ตั้งแต่เริ่มรับสมัครงาน สัมภาษณ์งานและ Onboarding ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลและพัฒนาคน (Proactive Recruitment and Onboarding Experience)
 • Line Manager และ พนักงาน ดูแลจัดการชีวิตตนเอง ได้ดีขึ้น ผ่านกระบวนการที่ออกแบบ ติดตั้ง เพื่อให้พวกเขาได้ค่อยๆ คิดเป็น มองปัญหา และหาทางออกเป็น (HR for non HR / Self-Organization)
 • ออกแบบ พลิกโฉมการบริหารผลงาน ให้ทุกคนสนุกและมีส่วนร่วมที่จะคิดเป้าหมายและทดลองเรียนรู้ ลงมือทำ อย่างสร้างสรรค์ มีชีวิตชีวาได้ (Inspiring Performance Management)
 • สร้างและพัฒนากิจกรรมการฝึกอบรม พื้นที่การเรียนรู้ ในองค์กรเกิดการพัฒนาและการมีส่วนร่วมที่แท้จริง มีความต่อเนื่องและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร (Creative Learning and Continuous Learning Workplace)
 • สร้างประสบการณ์และกิจกรรมที่ส่งเสริมความผูกพัน การอยู่ร่วมกันในองค์กร ที่ทำให้พนักงานได้รู้สึกมีส่วนร่วมและมีคุณค่าอย่างแท้จริง (Employee Engagement and Employee Experience)
 • ได้แนวทางและทักษะที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงการประชุม การสื่อสารพูดคุยในองค์กร ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ให้ทุกคนได้คิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน (Creating a Growth Conversation )
 • ช่วยสร้างและพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) และวัฒนธรรมในองค์กรที่ส่งเสริมให้คนทำงาน (Growth Culture) เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

โปรแกรมนี้เน้นการฝึกฝนจริงเป็นหลัก โดยแบ่งเป็น การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในห้องเรียน 3 โมดูล (Learning Workshop) และ ทดลองออกแบบและนำกระบวนการกันจริงๆ  ผ่านการทำ Lab ของ HR Facilitation 

LEARNING WORKSHOP

 • Module1 : หัวใจและทักษะสำคัญของงาน HR Facilitator กับการพัฒนาและสร้างการเติบโตในองค์กร (The Essential of HR Facilitation)
 • Module2 : ศิลปะการสร้างบทสนทนาและพื้นที่การเรียนรู้ สร้างสรรค์งาน  (The Art of Creating  Grow Conversations and Learning Space)  
 • Module3 : การออกแบบและสร้างพื้นที่ ประสบการณ์ที่ช่วยให้พนักงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Creating Employee Experience and Ecosystem Around People Growth)
 
CREATIVE HR FACILITATION LAB 

เน้นการออกแบบ และทดลองนำกระบวนการจริง ในการ Facilitation ในงาน HR ตามพื้นที่ที่แต่ละทีมสนใจ  เช่น การสร้าง Creative Onboarding Program , Learning Community , Learning Session, Employee Motivation , PMS ฯลฯ

 


 

Module1 : หัวใจและทักษะสำคัญของงาน HR Facilitator กับการพัฒนาและสร้างการเติบโตในองค์กร (The Essential of HR Facilitation)

สัมผัสกับประสบการณ์และเรียนรู้ “แก่น” ของ HR Facilitation ทั้ง Being ของ HR ฟา , ทักษะที่สำคัญของ HR บทบาท และหลักความรู้สำคัญในการสร้างวิวัฒนาการองค์กรในงาน HR ซึ่งจะพาทุกคนได้เรียนรู้จริง ผ่านประสบการณ์ที่ออกแบบ ใหทุกคนได้เห็นถึงวิวัฒนาการ การเรียนรู้และเติบโตของชีวิตมนุษย์ (พนักงาน) ผ่านเรื่องราวของตัวเราและผู้เข้าร่วม (Life Journey) อันเป็นความเข้าใจสำคัญของการออกแบบระบบนิเวศและกระบวนการที่ช่วยให้พนักงาน/ทีมงานของเราเติบโต พัฒนาไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังจะชวนให้ผู้เรียนรู้ ได้ค่อยๆ ซึมซับ สังเกตบทบาท , แก่นของกระบวนการของ HR Facilitator ไปพร้อมๆกัน

 • WHY HR/People Facilitator ความสำคัญของ Facilitator กับงาน HR/People “เปิดประตูสู่ยุคใหม่ของงาน People“
 • บทบาทของ HR/ PEOPLE ในความเป็น “Facilitator“ ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
 • แนวคิดและ “แก่น” สำคัญของ “ฟา” The Principle to Facilitation
 • ทักษะที่สำคัญของ HR Facilitator เช่น การรับฟังเชิงฟัง , การสร้างพื้นที่ปลอดภัย , Reflection Skills . ทักษะการตั้งคำถาม , การสังเกตบรรยากาศ
 • Evolutionary Mindset มายด์เซ็ทแห่งวิวัฒนาการ
 • 4 Step of Self-Evolution

 

Module2 : ศิลปะการสร้างบทสนทนาและพื้นที่การเรียนรู้ สร้างสรรค์งาน  (The Art of Creating  Grow Conversations and Learning Space)  

เรียนรู้กระบวนการสำคัญที่ช่วยสร้างทีม สร้างวัฒนธรรม และการพัฒนาองค์กรแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการกระบวนการสนทนาที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ด้วยไดอะล็อก (Dialogue) และ Group Coaching ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการทำให้พนักงานและทีมงานเติบโต สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้

 • 4 พื้นที่สำคัญในการหล่อเลี้ยง การเติบโตของทีมงาน/พนักงาน (4 Spaces for Continuous Learning & Growth)
 • การสนทนาแบบ Grow Conversation VS. การสนทนาแบบ Devolution
 • 4 Phase ของคุณภาพการสนทนา ตามแนวทางไดอะล็อก
 • วินัยสำคัญ และทักษะที่จำเป็นในการนำการสนทนาแบบไดอะล็อก ( Discipline & Essential Skills for Dialogue Facilitation)
 • กระบวนสำคัญในการสนทนาเพื่อการพัฒนาองค์กร (Dialogic Organization Development Process)
 • การตั้งคำถามเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม
 • การออกแบบกระบวนการพูดคุยที่สำคัญเพื่อการพัฒนา ( How to Creating a Grow Conversation)
 • การประยุกต์ใช้ Dialogue และ Group Coaching กับการพัฒนาองค์กร เช่น การสร้าง Feedback Culture , การระดมสมองเพื่อริเริ่มเป้าหมายแบบ OKRs , การเปลี่ยนแปลงการประชุมมาสู่พูดคุยแบบ CFR (Conversation-Feedback-Recognition) หรือ การ Check-in , การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในองค์กร เป็นต้น

 

Module3 : การออกแบบและสร้างพื้นที่ ประสบการณ์ที่ช่วยให้พนักงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Creating Employee Experience and Ecosystem Around People Growth)

เรียนรู้เบื้องหน้า เบื้องหลัง ของการออกแบบ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้และเติบโต (Continuous Learning & Growth Experience) ผ่านทั้งการออกแบบกิจกรรม “ฟา” ที่ใช้กับงาน HR/People ในทุกส่วน และได้เรียนรู้แบบเจาะลึกถึงการออกแบบระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเกิดวัฒนธรรม วิถีการทำงานที่ช่วยให้องค์กรและพนักงานมีผลงานและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้ลองลงสนาม ร่วมกับทีม Facilitator หลักของโปรแกรม

 • กระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารและพัฒนาคน New Paradigm HR / People Management
 • 4 Quadrant of Wilber กับการสร้างองค์กรจัดการตนเอง
 • การออกแบบและสร้างประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวงจร “เรียนรู้ คิด ทำ” (How to Creating Continuous Learning & Growth by Learning Cycle)
 • ศิลปะการออกแบบวิถีและระบบนิเวศในการทำงานที่รองรับการพัฒนา (The Art of Creating Ecosystem and Way of Work)
 • การประยุกต์ใช้ Facilitation เต็มรูปแบบกับงาน HR / People (Facilitation for HR/People )

 

 

Lab of Creative HR Facilitation (เจอกัน 2 ครั้งแบบ Onsite ครั้งละ 1 วัน)

ฝึกปฏิบัติจริงในการรันกระบวนการฟาในงาน HR/People ตามโจทย์ที่ได้รับ โดยมีทีมวิทยากรประกบเป็นพี่เลี้ยง และให้ฟีดแบ็ก เน้นให้ทุกคนได้มีประสบการณ์และทำจริงมากที่สุด และครอบคลุมขอบข่ายงาน HR เช่น การสรรหา คัดเลือกพนักงาน , การปฐมนิเทศและ Onboarding พนักงานใหม่ , การจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน , การประชุมพนักงาน , การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ , การติดตามผลการพัฒนาพนักงาน , การสร้างความผูกพัน , กิจกรรมส่งเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ

 

โปรแกรมทั้งหมด จะครอบคลุม 3 พาร์ท สำคัญของการเป็น HR ในแนวทางโมเดลการทำงานแนวใหม่แบบ HR Facilitator ซึ่งจะเน้นให้พนักงานทุกคนมีความเป็นผู้นำ และเป็นนัก HR ในตัวเอง ซึ่งเราเรียกหลีกคิดนี้ว่า “Self-Organization“ หรือ “องค์กรจัดการตนเอง”   โดย Part แรกจะเน้นการบ่มเพาะ Self-Leadership เพื่อพนักงานได้รู้จักตนเอง เข้าไปสัมผัสความเป็นผู้นำตัวเอง  ให้แต่ละคนเรียนรู้เป็น รู้สึกมีส่วนร่วม มีความมั่นใจ และมี Process ที่ช่วยให้เขาสามารถเรียนรู้และจัดการตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรอคำสั่ง

ส่วน Part2 เป็นการสร้างพื้นที่การทำงานร่วมกัน เป็นการออกแบบและสร้างพื้นที่ กิจกรรมต่างๆ ให้ระบบนิเวศ ให้มีคุณภาพ มีส่วนร่วม เช่น การสร้างห้องประชุมที่สร้างสรรค์ , พื้นที่หรือกิจกรรมการพื้นฟู , พื้นที่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในงานที่ HR จะต้องใส่ใจ และช่วยให้กิจกรรมทั้งหมดมีคุณภาพพอที่จะช่วยสร้างการเรียนรู้ การฟื้นฟูพลังงาน การสร้างแรงบันดาลใจ การทดลองสิ่งใหม่

และ Part สุดท้าย คือ การสร้างระบบนิเวศในภาพรวมทั้งหมด  ขององค์กร ที่ช่วยให้ให้เกิดขึ้นเพียงพอ กับ ธรรมชาติของมนุษย์และการงานในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้าง สังคมหรือความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในองค์กร ที่มีการแลกเปลี่ยน พึ่งพา เรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไปด้วยกัน  ในพาร์ทนี้จะช่วยบ่มเพาะ สร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงแหล่งพลังงานขององค์กรในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ

 

 

 

ติดต่อขอรับคำปรึกษา เพื่อออกแบบ หรือวางแผนการจัดเวิร์คช็อป /หลักสูตร

Click >>  https://www.excellentpeople-th.com/contact-us

 

สนใจ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

080-4594542 (ออ ณรัญญา)
Line id : aornarunya

 

Visitors: 163,631